КАЗКОТЕРАПЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ТА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-11-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Анотація
У публікації визначено психолого-педагогічні та корекційні підходи, що застосовуються у казкотерапії і які б сприяли формуванню навичок здорового способу життя у дошкільників та молодших школярів. Формування у дитини дошкільного та молодшого шкільного віку навичок здорового способу життя постає одним із першочергових завдань сучасної педагогічної теорії та практики. Зазначено, що сприяти формуванню навичок здорового способу життя в дитячому віці як найбільш сензитивному до сприймання інформації може застосування методів казкотерапії. Саме казка чи казкова історія є тим інструментом, а головне – безпечним інструментом, завдяки якому дитина пізнає оточуючий світ. А якщо казка матиме корекційний, терапевтичний, дидактичний сюжет, то робота над цим сюжетом стане мотивуючим чинником дотримання здорового способу життя. The publication defines psychological-pedagogical and correctional approaches used in fairy-tale therapy that would contribute to the formation of healthy lifestyle skills in preschoolers and younger schoolchildren. Formation of healthy lifestyle skills in children of preschool and primary school age is one of the primary tasks of modern pedagogical theory and practice. It is noted that the use of fairy-tale therapy methods can contribute to the formation of healthy lifestyle skills in childhood as the most sensitive to the perception of information. It is a fairy tale or a fairy tale that is the tool, and most importantly, a safe tool, thanks to which the child gets to know the world around him. And if the fairy tale has a corrective, therapeutic, didactic plot, then working on this plot will become a motivating factor for maintaining a healthy lifestyle.
Опис
Ключові слова
казкотерапія, здоровий спосіб життя, корекційна робота, діти дошкільного віку, діти молодшого шкільного віку, fairy tale therapy, healthy lifestyle, correctional work, children of preschool age, children of primary school age
Цитування
Казачінер О. С. Казкотерапевтичні технології формування здорового способу життя у дошкільників та молодших школярів / О. С. Казачінер, Ю. Д. Бойчук, А. І. Галій // Особистісні та ситуативні детермінанти здоров’я : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 16 листоп. 2023 р. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України [та ін. ; за заг. ред. О. В. Бацилєвої]. – Київ, 2023. – С. 52–54.