ІНТЕРЕС ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА КАТЕГОРІЯ, ЩО ВИЗНАЧАЄ СПРЯМОВАНІСТЬ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою статі є характеристика інтересу як фундаментальної категорії, що визначає спрямованість розвитку трудового права України; визначення суб’єкта, інтереси якого мають відображатись у майбутньому кодифікованому акті, що регулює трудові та похідні від них відносини в Україні. У дослідженні автор доходить висновку, що норма трудового права, незалежно від того, ким вона напрацьовуються й ким приймається, не має відповідати інтересам лише працівників чи роботодавців і тим більше нормотворців, а має відображати власні інтереси тих суб’єктів, відносини за участі яких вона регулює: працівника та роботодавця. Зважаючи на часткову різновекторність їхніх інтересів, у приведенні їх до спільного знаменника визначальну роль відіграє соціальний діалог, елементи якого закладені для використання на всіх етапах нормотворення. The purpose of this article is to characterize the interest as a fundamental category that determines the direction of development of labor law in Ukraine and determine the subject whose interests should be reflected in the future codified act governing labor and related relations in Ukraine. Based on the analysis of the norms of the current legislation of Ukraine and scientific sources, the author establishes why the norms of labor law should be created (which, as we know, include acts of social dialogue) and what they should broadcast. In the course of the research the author concludes that the norm of labor law, regardless of who it is developed and adopted, should not reflect the interests of only employees or only employers and, moreover, rulemakers, but should reflect the interests of those , it regulates. Such entities are the employee and the employer. Given the partial diversity of their interests, social dialogue plays a decisive role in bringing them to a common denominator, the elements of which are laid down for use at all stages of rule-making.
Опис
Ключові слова
інтерес, воля, баланс інтересів, норми трудового права, працівник, роботодавець, соціальний діалог, interest, will, balance of interests, labor law, employee, employer, social dialogue
Цитування
Гапочка К. В. Інтерес як фундаментальна категорія, що визначає спрямованість розвитку трудового права України / К. В. Гапочка // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2020. – Вип. 32. – С. 53–59.