ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглядаються питання творчості, творчих умінь та формування творчих умінь школярів в процесі навчання інформатики. Визначено унікальність інформатики як особливого предмету для розвитку творчих умінь школярів. Визначено основні компоненти творчих умінь учнів початкової школи. Запропоновано шляхи розвитку творчих умінь школярів - використання ігрових прийомів, дидактичних ігор; використання спеціальних методів і прийомів навчання; підбір завдань, які передбачають вияв ініціативи, фантазії, креативності, нестандартного бачення; створення ситуації успіху, створення емоційно-доброзичливої пошукової атмосфери. Запропоновано приклади завдань з інформатики, які сприятимуть розвитку творчих умінь школярів. The article examines the issues of creativity, creative abilities, and the formation of creative abilities of students in the process of learning computer science. The uniqueness of informatics as a special subject for the development of creative abilities of schoolchildren is determined. The main components of the creative abilities of primary school students have been determined. Ways of developing the creative abilities of schoolchildren are proposed – using of game techniques, didactic games; using of special teaching methods and techniques; selection of tasks that require the manifestation of initiative, imagination, creativity, non-standard vision; creating a situation of success, creating an emotionally friendly search atmosphere. Examples of computer science tasks that will contribute to the development of creative abilities of schoolchildren are offered.
Опис
Ключові слова
творчість, творчі уміння, початкова школа, інформатика, Creativity, Creative Skills, Elementary School, Computer Science
Цитування
Оберемко С. Шляхи розвитку творчих умінь молодших школярів під час вивчення інформатики / С. Оберемко, Н. Олефіренко // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. – Харків, 2023. – Вип. 22. – С. 98–109.