Застосування ерготерапії для розвитку побутових навичок у дітей з інтелектуальними порушеннями

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено застосування ерготерапії з формування та удосконалення побутових навичок, що є надзвичайно актуальним при вихованні, навчанні та реабілітації дітей, які мають порушення інтелектуального розвитку. Формування соціально-побутових навичок у дитини з інтелектуальними порушеннями не відбувається самостійно, а потребує спеціально організованої педагогічної роботи, що враховує наявні можливості учня і орієнтує на найближчі цілі. Метою навчання дітей з інтелектуальними порушеннями соціально-побутовим навичкам є формування життєво значущого мінімуму практичних умінь, який дозволить їм правильно орієнтуватися у навколишньому світі (в побуті, у взаєминах людей тощо) і самостійно організовувати свій побут. The article investigates the use of occupational therapy for the formation and improvement of life skills, which is extremely relevant in the upbringing, education and rehabilitation of children with intellectual disabilities. The formation of social and household skills in a child with intellectual disabilities does not occur independently, but requires specially organized pedagogical work that takes into account the existing capabilities of the student and focuses on the immediate goals. The purpose of teaching children with intellectual disabilities social skills is the formation of a vital minimum of practical skills, which will allow them to correctly navigate in the surrounding world (in everyday life, in people's relationships, etc.) and to organize their life independently.
Опис
Ключові слова
ерготерапія, інтелектуальні порушення, розвиток побутових навичок, occupational therapy, intellectual disabilities, development of household skills
Цитування
Антоненко А. В. Застосування ерготерапії для розвитку побутових навичок у дітей з інтелектуальними порушеннями / А. В. Антоненко // Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти : зб. наук. пр. [матеріалів круглого столу 20 жовт. 2022 р.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2022. – С. 9–13.