Духовні ресурси модернізації української освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Луганський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Анотація
У статті розглянуті духовні ресурси модернізації української освіти. В статье рассмотрены духовные ресурсы модернизации украинского образования. The article examines the spiritual resources of the modernization of Ukrainian education.
Опис
Ключові слова
модернізація української освіти, професійна підготовка вчителя, національно-патріотичне виховання, світоглядне виховання, морально-етичне виховання, духовні ресурси, спадщина Г. Сковороди, сковородинівські традиції, модернизация украинской образования, профессиональная подготовка учителя, национально-патриотическое воспитание, мировоззренческое воспитание, морально-этическое воспитание, духовные ресурсы, наследие Г. Сковороды, сковородиновские традиции, modernization of Ukrainian education, teacher training, national patriotic education, ideological education, moral and ethical education, spiritual resources, H. Skovoroda's legacy, H. Skovoroda's traditions
Цитування
Прокопенко І. Ф. Духовні ресурси модернізації української освіти / І. Ф. Прокопенко // Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Київ, 20 трав. 2020 р. / Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; [редкол.: С. О. Сисоєва (голов. ред.) та ін.].  – Біла Церква : Авторитет, 2020. – С. 51–53.