РАДЯНСЬКА ПОВСЯКДЕННІСТЬ: ТЕОРІЯ, ДЖЕРЕЛА, УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації до курсу «Радянська повсякденність: теорія, джерела, український контекст» охоплюють весь процес навчання. Вони містять загальну схему вивчення курсу; плани семінарських занять з методичними рекомендаціями; перелік індивідуальних завдань; питання винесені на самостійне вивчення та методичні поради щодо їх опрацювання; критерії оцінювання рівня засвоєння матеріалів курсу; рекомендовану навчальну та спеціальну літературу до вивчення навчальної дисципліни. Methodological recommendations for the course "Soviet Everyday Life: Theory, Sources, Ukrainian Context" covers the entire learning process. They contain a general scheme of studying the course; plans for seminars with methodological recommendations; a list of individual tasks; questions for independent study and questions for independent study and methodological advice on how to work through them; criteria for assessing the level of mastery of course materials; recommended educational and specialized literature for the study of the discipline.
Опис
Ключові слова
історія України, радянське суспільство, самостійна робота, семінарські заняття, методичні рекомендації, history of Ukraine, Soviet society, independent work, seminars, methodological recommendations
Цитування
Мартинова І. С. Радянська повсякденність: теорія, джерела, український контекст : метод. рек. для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / І. С. Мартинова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – 81 с.