Кафедра історії України

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 217
 • Документ
  РОЛЬ П. С. УВАРОВОЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ XII АРХЕОЛОГІЧНОГО З’ЇЗДУ У ХАРКОВІ (1902 р.)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020-05-14) Авраменко, Є. С.; Богдашина, О. М.
  У публікації проаналізовано роль участі голови Московського археологічного товариства П. С. Уварової у підготовці ХІІ Археологічного з’їзду у Харкові в 1902 р. у стінах Харківського університету. Робота з’їзду тривала 12 днів (з 15 по 27 серпня 1902 р.), і щодня, крім екскурсійних днів, відбувалось від 3 до 6 засідань. Зазначено, що участь П. С. Уварової у підготовці ХІІ Археологічного з’їзду сприяла його успішному проведенню та створенню етнографічного музею. The publication analyzes the role of Chairman Moskovsky's participation of the P. S. Uvarova Archaeological Society in preparation for the XII Archaeological Congress in Kharkiv in 1902 in the walls Kharkiv University. The work of the congress lasted 12 days (from August 15 to 27, 1902), and every day, except for excursion days, there were 3 to 6 meetings. It is noted that P. S. Uvarova's participation in the preparation of the 12th Archaeological Congress contributed to its successful holding and the creation of the ethnographic museum.
 • Документ
  ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ТА ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ СЕЛИЩА СТАРИЙ САЛТІВ: ПРОБЛЕМИ, МОЖЛИВОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-02-28) Гончарова, О. С.
  У публікації досліджено історико-культурні та туристично-рекреаційні ресурси селища Старий Салтів на Харківщині. Зазначено, що Старий Салтів має значний, досі ще малоосвоєний, рекреаційно-туристичним потенціал. Потрібно знайти альтернативні ефективні шляхи для його раціонального використання у відпочинково-туристичних цілях. В першу чергу слід стимулювати розвиток сільського зеленого туризму, різноманітних пропозицій по проведенню дозвілля з елементами етнокультурної самобутності та традиційного господарського укладу Слобожанщини. Розвиток туристичної сфери може забезпечити створення нових робочих місць для мешканців селища, стимулює мале підприємництво, дасть поповнення бюджету громади через сплату податків, посилить взаємозв’язки між різними сферами та видами економічної діяльності у територіальній громаді. The publication examines the historical-cultural and tourist-recreational resources of the village of Stary Saltiv in the Kharkiv region. It is noted that Stary Saltiv has a significant, still underdeveloped, recreational and touristic potential. It is necessary to find alternative effective ways for its rational use for recreational and touristic purposes. First of all, the development of rural green tourism, various leisure activities with elements of ethno-cultural identity and traditional economic structure of the Slobozhan region should be stimulated. Development of tourism spheres can ensure the creation of new jobs for the inhabitants of the village, stimulates small entrepreneurship, will replenish the community budget through the payment of taxes, strengthen the relationships between various spheres and types of economic activity in the territorial community.
 • Документ
  Особливості оцінювання знань здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання (на прикладі історичних дисциплін)
  (Харкiвський національний унiверситет радiоелектронiки, Харкiвський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум», 2023) Гончарова, О. С.
  Присвячено аналізу основних форм оцінювання знань та набутих навичок здобувачами вищої освіти під час вивчення історичних дисциплін в умовах дистанційного навчання, здатних забезпечити швидке коригування навчального процесу в бік його покращення. Звертається увага на той факт, що оцінювання має розглядатися не лише як засіб фіксації результатів навчальної діяльності здобувачів, а й як критичний аналіз освітнього процесу з метою його покращення. Показано, що важливим є запровадження такої системи оцінювання, яка б забезпечила адекватну оцінку праці здобувача, набутих ним знань та навичок протягом вивчення певного курсу, а викладачу — отримання оперативної інформації з метою коригування навчального процесу. Робиться висновок, що перехід на дистанційне навчання дав поштовх для переосмислення форм, методів навчання, мотивації пізнавальної діяльності здобувачів та перевірки досягнення ними очікуваних результатів навчання. Щоб максимально повно використовувати можливості онлайн-середовища, викладачам необхідно, з одного боку, нейтралізувати основні проблеми даного формату, а з іншого боку — використати отриманий результат для коригування, вдосконалення та оновлення навчального процесу. Для досягнення цього контроль має бути системним, забезпечуватись теоретичною підтримкою навчальної діяльності здобувачів щодо засвоєння знань і умінь та постійним зворотнім зв’язком між викладачем та здобувачем. Якщо ми чекаємо, що здобувачі вищих навчальних закладів стануть творчими людьми, які мислять критично та вирішують реальні проблеми, тоді всі форми контролю мають бути спрямовані на розвиток та оцінку цих навичок. Це не тільки сприятиме зростанню довіри до системи вищої освіти, а й позитивно вплине на якість навчального процесу та професійне становлення здобувачів. The article is devoted to the analysis of the main forms of assessment of knowledge and skills acquired by higher education students in the study of historical disciplines in the context of distance learning, which can provide a quick correction of the educational process towards its improvement. Attention is drawn to the fact that assessment should be considered not only as a means of recording the results of students' learning activities, but also as a critical analysis of the educational process in order to improve it. It is shown that it is important to introduce an assessment system that would provide an adequate assessment of the student's work, knowledge and skills acquired during the course of study and provide the teacher with timely information to adjust the educational process. The author concludes that the transition to distance learning has given rise to a rethinking of the forms and methods of teaching, motivation of students' cognitive activity, and verification of their achievement of the expected learning outcomes. In order to make the most of the online environment, teachers need, on the one hand, to neutralize the main problems of this format, and on the other hand, to use the result to adjust, improve and update the educational process. To achieve this, control should be systematic, provided with theoretical support for students' learning activities in terms of mastering knowledge and skills and constant feedback between the teacher and the student. If we expect higher education students to become creative people who think critically and solve real problems, then all forms of control should be aimed at developing and assessing these skills. This will not only increase confidence in the higher education system, but will also have a positive impact on the quality of the educational process and the professional development of students.
 • Документ
  МОДЕРНІЗАТОР ІСЛАМСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ІСМАЇЛ ГАСПРИНСЬКИЙ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-24) Топчій, Д. С.; Дьякова, О. В.
  У публікації висвітлено політико-культурницьку діяльність Ісмаїла Мустафи-огли Гаспринського. Констатовано, що знайомство із західноєвропейською цивілізацією сильно вплинуло на І. Гаспринського і привело до необхідності модернізації мусульманського світу, до якого належав чоловік. У своїй просвітницькій діяльності він зміг поєднати західну вченість і цивілізованість зі східною духовністю, що спирається на іслам. The publication covers political and cultural activities Ismaila Mustafa-ogly Gasprinskyi. It was established that acquaintance with Western European civilization strongly influenced I. Gasprinsky and led to the need modernization of the Muslim world, to which the man belonged. In his educational activities, he was able to combine Western scholarship and civilization with Eastern spirituality based on Islam.
 • Документ
  КУРДИ ВІРМЕНІЇ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-24) Сопельняк, А. С.
  У публікації розглянуто курдську етнічну групу в історії Вірменії. Зазначено, що об'єднання курдського народу поки неможливо з політичних та економічних причин. Ведеться активна пропаганда з роз'єднання курдського народу, відбувається поділ на курдів і окремо на єзидів. Вірменська держава вважає, що курди і єзиди ‒ два різні народи. У сучасній Вірменії курди інтегровані у вірменське суспільство. Офіційно, на державному рівні визнано єзидів і курдів: так, у парламенті Вірменії представлені окремо депутат від курдів і окремо депутат від єзидів. The article examines the Kurdish ethnic group in the history of Armenia. It is noted that the unification of the Kurdish people is still impossible for political and economic reasons. Active propaganda is being conducted to divide the Kurdish people, dividing them into Kurds and Yezidis. The Armenian state believes that Kurds and Yezidis are two different peoples. In modern Armenia, Kurds are integrated into Armenian society. Officially, at the state level, Yezidis and Kurds are recognised: for example, there is a separate Kurdish MP and a separate Yezidi MP in the Armenian parliament.