Кафедра історії України

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 220
 • Документ
  СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ ТА БРИТАНІЄЮ В ГАЛУЗІ НАУКИ ТА КУЛЬТУРИ (1991-2004 РОКИ)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020-05-14) Самойлова, О. Р.; Гончарова, О. С.
  У публікації розглянуто співробітництво між Україною та Британією в галузі науки та культури. Зазначено, що найбільш продуктивним напрямом українсько-британських наукових зв’язків було партнерство НАН України і Королівського наукового товариства у сфері природничих і точних наук. Мала місце співпраця в освітній сфері. Однак, двостороннє освітнє співробітництво не залишило глибокого впливу на підвищення загальної якості освіти в Україні, проте принесло успіх спільним проєктам на рівні окремих українських закладів вищої освіти і стало додатковим джерелом поширення в Україні сучасних європейських методик викладання низки важливих навчальних дисциплін у галузях ринкової економіки, державного та суспільного управління, викладання англійської мови. The publication examines cooperation between Ukraine and Great Britain in the field of science and culture. It is noted that the most productive direction of Ukrainian-British scientists ties was the partnership of the National Academy of Sciences of Ukraine and the Royal Scientific Society in the field of natural and exact sciences. There was cooperation in the field of education. However, bilateral educational cooperation did not leave a deep impact on improving the overall quality of education in Ukraine, but it brought success to joint projects at the level of individual Ukrainian higher education institutions and became an additional source of spreading in Ukraine modern European methods of teaching a number of important academic disciplines in the fields of market economy, state and public administration, teaching English.
 • Документ
  ПАМ’ЯТКООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ О.П. НОВИЦЬКОГО У 1904-1918 рр.
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020-05-14) Прочкарук, Д. О.; Богдашина, О. М.
  У публікації розглянуто пам’яткоохоронну діяльність О. П. Новицького, який був одним із тих науковців, що окрім кабінетної дослідницької роботи, проводив практичні заходи задля збереження історико-культурної спадщини. У сфері його інтересів завжди були пам’ятки архітектури та містобудування, твори мистецтва тощо. Зазначено, що О. П. Новицький відіграв важливу роль у становленні пам’яткоохоронного руху Російської імперії. Досвід, набутий істориком, на початку своєї діяльності, був використаний ним під час роботи в системі Всеукраїнської академії наук. The publication examines the monument protection activities of O. P. Novitskyi, who was one of those scientists who, in addition to his office research work, carried out practical measures to preserve the historical and cultural heritage. His interests always included architectural monuments and urban planning, works of art, etc. It is noted that O. P. Novytskyi played an important role in the formation of the monument protection movement of the Russian Empire. The experience acquired by the historian at the beginning of his activity was used by him during his work in the system of the All-Ukrainian Academy of Sciences.
 • Документ
  НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ Ф. П. ШЕВЧЕНКА 1972-1989 РОКИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020-05-14) Маховицька, Л. С.; Гончарова, О. С.
  У публікації розглянуто наукову діяльність Ф. П. Шевченка. Федір Павлович Шевченко – яскрава постать в українській науці. Член кореспондент Академії наук України, професор, автор низки праць, присвячених широкому колу питань. Навіть в умовах проведення політики, спрямованої на придушення всього українського, що здійснювалася радянським урядом в Україні після приходу на посаду першого секретаря ЦК КПУ свідомого русифікатора В. Щербицького, він доклав чимало особистих зусиль для осмислення та популяризації багатої історичної спадщини минулих поколінь. Зазначено, що Ф. П. Шевченко на собі відчув усі прояви ідеологічного тиску, що полягали в приниженні людської гідності, честі науковця, замовчуваннях, навмисних перекрученнях. Основна суперечність доби застою в історичній науці в цілому, і в творчій біографії історика зокрема, полягала в зовні безперешкодному існуванні та внутрішній несвободі. The publication examines the scientific activity of F. P. Shevchenko. Fedir Pavlovich Shevchenko is a bright figure in Ukrainian science. Corresponding member of the Academy of Sciences of Ukraine, professor, author of a number of works devoted to a wide range of issues. Even in the conditions of the policy aimed at suppressing everything Ukrainian, which was carried out by the Soviet government in Ukraine after the appointment of the first secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Communist Party of Ukraine, the conscious Russifier V. Shcherbytsky, he made a lot of personal efforts to understand and popularize the rich historical heritage of past generations. It is noted that F. P. Shevchenko experienced all the manifestations of ideological pressure, which consisted in the humiliation of human dignity, the honor of a scientist, silence, deliberate distortions. The main contradiction of the age of stagnation in historical science in general, and in the creative biography of the historian in particular, was the outwardly unhindered existence and inner lack of freedom.
 • Документ
  РОЛЬ П. С. УВАРОВОЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ XII АРХЕОЛОГІЧНОГО З’ЇЗДУ У ХАРКОВІ (1902 р.)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020-05-14) Авраменко, Є. С.; Богдашина, О. М.
  У публікації проаналізовано роль участі голови Московського археологічного товариства П. С. Уварової у підготовці ХІІ Археологічного з’їзду у Харкові в 1902 р. у стінах Харківського університету. Робота з’їзду тривала 12 днів (з 15 по 27 серпня 1902 р.), і щодня, крім екскурсійних днів, відбувалось від 3 до 6 засідань. Зазначено, що участь П. С. Уварової у підготовці ХІІ Археологічного з’їзду сприяла його успішному проведенню та створенню етнографічного музею. The publication analyzes the role of Chairman Moskovsky's participation of the P. S. Uvarova Archaeological Society in preparation for the XII Archaeological Congress in Kharkiv in 1902 in the walls Kharkiv University. The work of the congress lasted 12 days (from August 15 to 27, 1902), and every day, except for excursion days, there were 3 to 6 meetings. It is noted that P. S. Uvarova's participation in the preparation of the 12th Archaeological Congress contributed to its successful holding and the creation of the ethnographic museum.
 • Документ
  ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ТА ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ СЕЛИЩА СТАРИЙ САЛТІВ: ПРОБЛЕМИ, МОЖЛИВОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-02-28) Гончарова, О. С.
  У публікації досліджено історико-культурні та туристично-рекреаційні ресурси селища Старий Салтів на Харківщині. Зазначено, що Старий Салтів має значний, досі ще малоосвоєний, рекреаційно-туристичним потенціал. Потрібно знайти альтернативні ефективні шляхи для його раціонального використання у відпочинково-туристичних цілях. В першу чергу слід стимулювати розвиток сільського зеленого туризму, різноманітних пропозицій по проведенню дозвілля з елементами етнокультурної самобутності та традиційного господарського укладу Слобожанщини. Розвиток туристичної сфери може забезпечити створення нових робочих місць для мешканців селища, стимулює мале підприємництво, дасть поповнення бюджету громади через сплату податків, посилить взаємозв’язки між різними сферами та видами економічної діяльності у територіальній громаді. The publication examines the historical-cultural and tourist-recreational resources of the village of Stary Saltiv in the Kharkiv region. It is noted that Stary Saltiv has a significant, still underdeveloped, recreational and touristic potential. It is necessary to find alternative effective ways for its rational use for recreational and touristic purposes. First of all, the development of rural green tourism, various leisure activities with elements of ethno-cultural identity and traditional economic structure of the Slobozhan region should be stimulated. Development of tourism spheres can ensure the creation of new jobs for the inhabitants of the village, stimulates small entrepreneurship, will replenish the community budget through the payment of taxes, strengthen the relationships between various spheres and types of economic activity in the territorial community.