Визначення та корекція психоемоційних станів жертв інтернет-булінгу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджуються причини прояву кібербулінгу та шляхи його профілактики в підлітковому середовищі. У першому розділі " Теоретичні аспекти вивчення інтернет-булінгу як соціально-психологічного явища ", розглядалися сутність поняття «інтернет-булінгу», його характеристика та ознаки, також аналізувалися причини застосування інтернет-булінгу школярами та його наслідки. Другий розділ «емпіричне дослідження соціально-психологічних чинників проявів інтернет-булінгу у взаємодії підлітків» присвячений виявленню ситуацій кібербулінгу, визначення причини та соціально-психологічні чинники інтернет-булінгу. Результатом дослідження є розробка корекційних занять та методичних рекомендацій, які допомагають сформувати уявлення про поведінку в мережі, отримати досвід безпечного користування Інтернетом. The work examines the causes of cyberbullying and ways to prevent it in the adolescent environment. In the first chapter "Theoretical aspects of the study of Internet bullying as a socio-psychological phenomenon", the essence of the concept of "Internet bullying", its characteristics and signs were considered, as well as the reasons for the use of Internet bullying by schoolchildren and its consequences were analyzed. The second section "empirical study of socio-psychological factors of Internet bullying manifestations in the interaction of teenagers" is dedicated to identifying cyberbullying situations, determining the cause and socio-psychological factors of Internet bullying. The result of the research is the development of remedial classes and methodological recommendations that help to form an idea about behavior on the network, to gain experience in safe use of the Internet.
Опис
Ключові слова
девіантна поведінка, інтернет-булінг, діагностика, психічне та психологічне здоров’я, соціальні та біологічні фактори, емоційні розлади, профілактика, корекція, deviant behavior, Internet bullying, diagnosis, mental and psychological health, social and biological factors, emotional disorders, prevention, correction
Цитування
Зеленська Є. В. Визначення та корекція психоемоційних станів жертв інтернет-булінгу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Є. В. Зеленська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 70 с. : дод.
Колекції