Теоретичні основи і сутність школи, дружньої до дитини, як засіб протидії жорстокості і буллінгу в закладах середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка
Анотація
Стаття розкриває актуальність протидії буллінгу і жорстокості в дитячому освітньому середовищі в світі та в Україні, масовість і небезпеку цього явища для майбутнього. Сьогодні майже кожна дитина відчуває на собі ці явища в школі України і в світі. В статті проведено теоретичний аналіз поняття «школа, дружня до дитини», узагальнено і показано існуючий в світі досвід створення і роботи таких шкіл. В статті відзначено, що створення таких шкіл – це політика і ідеологія ЮНІСЕФ в світі для безпеки дітей і підвищення якості освіти. Автор уточнює значення, можливості школи, дружньої до дитини, з огляду на проблему протидії жорстокості і буллінгу в освітньому дитячому середовищі. В статті доведено, що такі школи можуть протидіяти жорстокості і буллінгу. В роботі показано ознаки такої школи на прикладі вимог ЮНІСЕФ, закордонного та вітчизняного досвіду. Розкрито напрямки реалізації ідеї такої школи в різних країнах (Молдові, Казахстані, Україні тощо). В статті проаналізовано сучасні діючі проекти таких шкіл з огляду на визначення їх теоретичних основ. Уперше визначено і систематизовано комплекс наукових основ, які формують ознаки шкіл, дружніх до дитини. Це підходи різних рівнів (методологічні, теоретичні, загальнонаукові, конкретнонаукові, педагогічні і соціально-педагогічні підходи). The article reveals the relevance of countering bullying and violence in the children's educational environment in the world and in Ukraine, the mass and danger of this phenomenon for the future. Today, almost every child feels these phenomena at school in Ukraine and in the world. The article gives a theoretical analysis of the concept of "child friendly school", summarizing and demonstrating the experience of creating and operating such schools in the world. The article notes that the creation of such schools is UNICEF's policy and ideology in the world for the safety of children and improving the quality of education. . The author clarifies the importance of the child-friendly school, given the problem of combating violence and bullying in the educational children's environment. It is proved in the article that such schools can counter cruelty and bullying. The work shows the features of such a school on the example of UNICEF, foreign and domestic experience. The directions of implementation of the idea of such a school in different countries (Moldova, Kazakhstan, Ukraine, etc.) are revealed. The article analyzes current active projects of such schools in view of the definition of their theoretical foundations. For the first time a set of scientific foundations (theoretical approaches) has been defined and systematized, which form the signs of schools that are child friendly. These are approaches of different levels (methodological, theoretical, general science, specifically scientific, pedagogical and socio-pedagogical approaches). The prospects of further pedagogical research in this direction are shown.
Опис
Ключові слова
школа, дружня до дитини, буллінг, жорстокість, теоретичні основи, наукові підходи різного рівня, освіта, права дитини, безпека дитини, благополуччя дитини, school, child-friendly, bullying, cruelty, theoretical foundations, scientific approaches at various levels, education, child rights, child safety, child welfare
Цитування
Трубавіна І. М. Теоретичні основи і сутність школи, дружньої до дитини, як засіб протидії жорстокості і буллінгу в закладах середньої освіти / І. М. Трубавіна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки / Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Старобільськ, 2019. – № 1 (324), ч. 1. – С. 117–131.