ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ СВЯТ У ШКОЛІ: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Анотація
Метою статті є опис досвіду професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі у ХНПУ імені Г. С. Сковороди до організації соціально-політичних свят у школі. Під час здійснення дослідження використовували методи порівняння, аналізу, узагальнення та систематизації наукової літератури та передового педагогічного досвіду. Представлено характеристику змісту та особливостей професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників у ХНПУ імені Г. С. Сковороди до організації соціально-політичних свят у школі в умовах навчальної та виховної роботи. Наведено опис методичного забезпечення здійснення запропонованого процесу професійної підготовки. Визначено складники професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до організації соціально- політичних свят у школі, а також експериментально підтверджено ефективність їх застосування у процесі професійної освіти. The purpose of the article is to describe the experience of training future specialists of the social sphere in the H. S. Skovoroda KNPU for organizing social and political holidays in school. During the study, methods for comparing, analyzing, generalizing and systematizing scientific literature and advanced pedagogical experience were used. The characteristic of the contents and features of the professional training of future social pedagogues and social workers in the H. S. Skovoroda KNPU for organizing social and political holidays in school in the conditions of educational and upbringing work is presented. The description of the methodical support for the implementation of the proposed training process is included. The components of professional training of future specialists of the social sphere for the organization of social and political holidays in the school are determined, as well as experimentally confirmed the effectiveness of their application in the process of professional education.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, фахівці соціальної галузі, учні, соціально-політичні свята у школі, етнопедагогіка, professional training, specialists of the social sphere, pupils, socio-political holidays in school, ethnopedagogy
Цитування
Костіна В. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до організації соціально-політичних свят у школі: традиції та інновації / В. В. Костіна // Інноваційна педагогіка. – 2018. – Вип. 6. – С. 162–165.