ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ УЧНІВ У РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЯХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Анотація
У статті висвітлено характеристики процесу професійної підготовки, що забезпечують формування готовності фахівців соціальної галузі до професійної діяльності з профілактики дезадаптації учнів. Проаналізовано та узагальнено ідеї науковців та практичний досвід із зазначеної проблеми. Подано результати експериментального дослідження з формування готовності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників до профілактики дезадаптації учнів. Охарактеризовано критерії та показники визначення професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики дезадаптації учнів, що складають основу їхнього особистісно-професійного потенціалу, який забезпечує формування готовності до даного виду професійної діяльності та побудовано еталонну модель професійної компетентності фахівця. The article highlights the characteristics of the process of professional training, which ensure the formation of the readiness of specialists in the social sector for professional activities in the prevention of maladjustment of pupils. The ideas of scientists and practical experience on the specified problem are analyzed and summarized. The results of an experimental study on the formation of the readiness of future social pedagogues and social workers for the prevention of maladjustment of pupils are presented. The criteria and indicators for determining the professional competence of future specialists in the social field for the prevention of maladjustment of pupils are characterized, which form the basis of their personal and professional potential, which ensures the formation of readiness for this type of professional activity, and a reference model of the specialist's professional competence is built.
Опис
Ключові слова
фахівець соціальної галузі, профілактика дезадаптації учнів, готовність, особистісно-професійний потенціал, specialist in the social field, prevention of maladjustmen of pupils, readiness, personal and professional potential
Цитування
Костіна В. В.Формування готовності майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики дезадаптації учнів у різних соціальних інституціях / В. В. Костіна // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Сер. : Педагогічні науки. – Черкаси, 2019. – Вип. 4. – С. 147–154.