ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЛЮДИНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розкрито основні питання фразеології як лінгвістичної дисципліни. Проаналізовано фразеологічні одиниці з компонентами-соматизмами, зоонімами та назвами національностей на позначення розумових здібностей людини за структурною класифікацією та оціночною функцією, виділено їх лексико-семантичні особливості. Було виявлено, що фразеологізми на позначення розумових здібностей з компонентами-соматизмами становлять найбільший склад фразеологізмів на позначення оцінки інтелекту. Було запропоновано вправи на впровадження фразеологічних одиниць в освітній процес у школі, що допоможе учням не лише познайомитися з особливостями фразеологізмів, а й поринути у культуру мови, при цьому розвинути свої лексичні та граматичні навички. The work reveals the main issues of phraseology as a linguistic discipline. Phraseological units with components-somatisms, zoonyms and names of nationalities describing mental abilities of a human according to structural classification and evaluation function were analyzed, their lexical-semantic features were revealed. It was found that idioms for the designation of mental abilities with somatism components constitute the largest composition of idioms for the designation of intelligence assessment. Exercises to introduce phraseological units into the educational process at school were worked out, that will help pupils not only to get acquainted with the peculiarities of phraseological units, but also to immerse into the culture of the language while developing their lexical and grammatical skills.
Опис
Ключові слова
фразеологічні одиниці, компоненти фразеологічних одиниць, розумові здібностей людини, зооніми, соматизми, назви національностей, phraseological units, components of phraseological units, mental abilities of a human, zoonyms, somatisms, names of nationalities
Цитування
Вівич К. В. Лексико-семантичні особливості англійських фразеологізмів на позначення розумових здібностей людини : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / К. В. Вівич ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. практики англ. ус. і писем. мовлення. – Харків, 2022. – 63 с.
Колекції