Формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів основної школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації здійснено теоретичний аналіз проблеми та запропоновано нове вирішення наукового завдання, яке полягає в науковому обґрунтуванні й експериментальній перевірці технології формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів основної школи. Забезпечення інтегрованого навчання учнів предметів мистецького циклу вимагає формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва в зазначеному напрямі. Зазначений процес розглядаємо як цілісну динамічну педагогічну систему, що передбачає опанування майбутнім фахівцем загальними і спеціальними знаннями, вміннями, особистісними якостями, а також набуття практичного досвіду, що забезпечуватиме в майбутньому ефективне інтегроване навчання учнів основної школи. У структурі готовності майбутнього педагога-музиканта до інтегрованого навчання учнів основної школи виокремлено психолого-інтенційний, теоретико-практичний і креативно-особистісний компоненти, які є взаємозалежними і знаходяться в тісному взаємозв’язку. Формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів основної школи вимагає розроблення й упровадження в процес професійної підготовки студентів педагогічної технології, яку розглянуто як взаємопов’язану сукупність внутрішніх параметрів і зовнішніх характеристик функціонування досліджуваного процесу, що забезпечує його високу результативність і відповідає психолого-педагогічним критеріям оптимальності. In the dissertation the theoretical analysis of the problem was carried out and a new solution of the scientific problem was proposed, it consists of scientific justification and experimental testing of the technology the development of determination of a future music art teacher to integrated learning of secondary school pupils. Integrated teaching of art subjects to students requires the formation of readiness of the future musical art teachers in this field. We consider this process as an integral dynamic pedagogical system, which requires the future specialist to master general and special knowledge, skills, personal qualities, as well as to gain practical experience, which in the future will ensure effective integrated teaching to schoolchildren. In the structure of readiness of the future teacher-musician for integrated teaching to schoolchildren highlighted are psychological-intentional, theoretical-practical and creative-personal components that are interdependent and closely related. The development of determination of a future music art teacher to integrated learning of secondary school pupils demands development and implementation of pedagogical technology in the process of professional training of students, which is considered as interconnected set of internal parameters and external characteristics of functioning of the researched process that provides its high efficiency and corresponds to psychological and pedagogical criteria of optimality.
Опис
Ключові слова
інтегративний підхід, інтеграція, інтегроване навчання, майбутній вчитель музичного мистецтва, міжпредметні зв’язки, музичне мистецтво, педагогічна практика, пізнавальний інтерес, позитивно-активне ставлення, предмети мистецького циклу, професійні мотиви, технологія, учні основної школи, art cycle subjects, cognitive interest, integration, integrative approach, integrated training, future teacher of musical art, interdisciplinary connections, musical art, pedagogical practice, positive-active attitude, professional motives, secondary school pupils, technology
Цитування
Жуков В. П. Формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до інтегрованого навчання учнів основної школи : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / В. П. Жуков ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – 374 с.
Колекції