Досвід використання терапевтичних властивостей шахової гри

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На основі аналізу практики використання шахової терапії автором узагальнено позитивні результати при роботі з: 1) дітьми, які мають нервово-поведінкові розлади, депресію, синдром дефіциту уваги і гіперактивності; 2) людьми з психічними розладами; 3) хворими на наркоманію; 4) людьми похилого віку тощо. Аналіз дозволяє визначити, що шахи як терапевтичний інструмент в основному використовуються психотерапевтами або поодинокими волонтерами. Проте, працюючи з найбільш уразливими прошарками населення, фахівці соціальної галузі мають створювати умови для покращення процесу соціалізації цих осіб, заснованих на активізації їхніх внутрішніх резервів, особливо інтелектуальних якостей. Тож шахова терапія має стати ефективним засобом роботи соціальних педагогів і працівників. Based on the analysis of the practice of using chess therapy, the author summarized positive results when working with: 1) children with neurobehavioral disorders, depression, attention deficit hyperactivity disorder; 2) people with mental disorders disorders; 3) drug addiction patients; 4) elderly people, etc. The analysis allows us to determine that chess as a therapeutic tool is mainly used by psychotherapists or individual volunteers. However, working with the most vulnerable strata of the population, social specialists should create conditions for improving the process of socialization of these individuals, based on the activation of their internal reserves, especially intellectual qualities. Therefore, chess therapy should become an effective means of work social teachers and workers.
Опис
Ключові слова
шахи, шахова терапія, соціалізація, соціальні робітники, chess, chess therapy, socialization, social workers
Цитування
Романова І. А. Досвід використання терапевтичних властивостей шахової гри / І. А. Романова // Сучасні тенденції у підготовці та професійній діяльності фахівців соціальної галузі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 23 листоп. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : Мітра, 2018. – С. 28–31.