Прагматика наративу байок Григорія Сковороди: експліцитність/імпліцитність сенсів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство; видавництво "Монограф" ФОП Іванченко І. С.
Анотація
Під час здійсненого дослідження змісту байок Григорія Сковороди було виявлено, що ці тексти можна поділити на ідейно-тематичні групи, які відображають символічність та зануреність у глибинні матриці культури. Перша група репрезентує такі внутрішні якості людини, як справедливість, великодушність, милосердя, честь. Головним є розуміння вважливості внутрішніх цінностей. До другої групи можна уналежнити байки на тему важливості «сродної» праці, тобто такої, що приносить задоволення, гармонізує людину і надає сенс її життю. Третю групу байок можна охарактеризувати, як викриття згубних для людини прагнень і пристрастей, протиставлення їх з погляду тодішнього часу доброчинним ідеалам. Наратив уславлення дружби та розуму віднесено до четвертої групи, У кожній з поданих груп виявлено лексичні парадигми імпліцитного та експліцитного характеру. During the research of the content of Hryhoriy Skovoroda's fables it was found that these texts can be divided into ideological and thematic groups which reflect symbolism and immersion in the deep matrices of culture. The first group represents such internal human qualities as justice, generosity, mercy, honor. The main thing is to understand the importance of internal values. The second group includes fables on the importance of "related" work, that is, work that brings pleasure, harmonizes a person and gives meaning to his life. The third group of fables can be characterized as exposing desires and passions that are harmful to a person, contrasting them from the point of view of that time with benevolent ideals . In each of the presented groups, lexical paradigms of an implicit and explicit nature were found.
Опис
Ключові слова
Сковорода Г. С., байки Г. С. Сковороди, лексичні парадигми, Skovoroda G., fables by G.S. Skovoroda, lexical paradigms
Цитування
Сінна Л. Ю. Прагматика наративу байок Григорія Сковороди: експліцитність/імпліцитність сенсів / Л. Ю. Сінна // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Монограф, 2022. – Вип. 9. – С. 49–54.