Принципи й особливості інтеграції змісту початкової освіти у вальдорфській школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто інтеграцію змісту початкової освіти у вальдорфській школі, яка здійснюється на основі принципів цілісного підходу до процесу навчання й особистісно-орієнтованого підходу до учня та передбачає тісну взаємодію навчальних дисциплін, єдність і погодженість різних галузей знань, викладання методом глибокого занурення в один навчальний предмет (епоха), що поєднується з практичними заняттями й естетичною діяльністю. The article deals with the integration of the content of primary education in the Waldorf school, which is based on the principles of a holistic approach to the learning process and personality-oriented approach to the student and provides for close interaction disciplines, unity and coherence of different branches of knowledge, teaching teaching by the method of deep immersion in one subject (era), which combined with practical classes and aesthetic activities.
Опис
Ключові слова
вальдорфська педагогіка, початкова освіта, primary education, Waldorf pedagogy
Цитування
Лупаренко С. Принципи й особливості інтеграції змісту початкової освіти у вальдорфській школі / С. Лупаренко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 40.