Робота з медіатекстами як ключовий етап у формуванні медіаграмотності учнів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Київський університет імені Бориса Грінченка
Анотація
Для самореалізації у сучасному інформатизованому світі сформованість медіаграмотності надає змоги підростаючому поколінню успішно задовольняти як власні, так і соціальні потреби; безпечно, свідомо й ефективно використовувати медіа у навчанні й повсякденній діяльності. Особливо вразливим контингентом до впливу медіа є учні молодшого шкільного віку. У статті висвітлено фактори, що зумовлюють доцільність формування медіаграмотності учнів початкової школи на сучасному етапі цифровізації освіти й переходу на вимушене віддалене навчання: зростання об’єму інформації та проблема вибору достовірних джерел інформації; цифровізація освітнього процесу та необхідність суттєвого зменшення віку школярів для використання технологій електронного навчання; зростання агресивності медіаджерел щодо впливу на аудиторію, зокрема, дитячу; гостра затребуваність умінь критичного сприйняття інформації учнями для прийняття виважених рішень. Розкрито особливості медійної підготовки у початковій школі: навчання випереджального характеру в межах якого школярам пропонуються завдання, які мають перспективний характер; орієнтація на життєвий досвід при виборі завдань; інтеграція завдань, спрямованих на формування медіаграмотності учнів з матеріалом навчальних предметів; систематичність здійснення медіапідготовки. Показано, що ключовим етапом у формуванні медіаграмотності учнів початкової школи є робота з медіатекстами. Наведено приклади завдань, які були запропоновані учням початкової школи: завдання на формування аналітичних умінь, як основа роботи з різноспрямованою медіаінфомрацією; умінь інтерпретувати, критично оцінювати медіатексти різних видів; умінь досліджувати різні джерела цифрових даних; завдання на усвідомлення користі, яку принесли ІТ-пристрої людству. For self-realization in the IT-world, the formation of media literacy enables the younger generation to successfully satisfy both their own and social needs; use media safely, consciously and effectively in learning and everyday activities. Elementary school students are particularly vulnerable to the influence of the media. The article highlights the factors that determine the expediency of media literacy formation of primary school students at the current stage of digitalization of education and the transition to forced distance learning: the increase in the volume of information and the problem of choosing reliable sources of information; digitization of the educational process and the need to significantly reduce the age of schoolchildren to use electronic learning technologies; growing aggressiveness of media sources regarding the impact on the audience, in particular, children; students are in high demand for the ability to critically perceive information in order to make informed decisions. The features of media training in primary school are disclosed: anticipatory training in which schoolchildren are offered tasks that have a promising nature; orientation to life experience when choosing tasks; integration of tasks aimed at forming students' media literacy with the material of educational subjects; systematic implementation of media training. It is shown that the key stage in the formation of media literacy of primary school students is work with media texts. Examples of tasks that were offered to elementary school students are given: tasks for the formation of analytical skills, as a basis for working with multi-directional media information; the ability to interpret and critically evaluate media texts of various types; the ability to explore various sources of digital data; awareness of the benefits that IT devices have brought to humanity, as well as the negative factors of their use.
Опис
Ключові слова
медіатекст, медіаграмотність, формування медіаграмотності, учні початкових класів, початкова школа, media text, media literacy, formation; formation of media literacy, primary school students, primary school
Цитування
Остапенко Л. П. Робота з медіатекстами як ключовий етап у формуванні медіаграмотності учнів початкової школи / Л. П. Остапенко, В. М. Андрієвська, Н. В. Олефіренко // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету = Open educational e-environment of modern University [Електронне видання] / Київ. ун-т ім. Б. Гринченка ; [редкол.: Н. Морзе (голов. ред.) та ін.]. – 2022. – № 13 – С. 104–113.