Психологічно-мистецтвознавчі аспекти живописних методів при вирішенні жанрової картини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Художник вкладає у мистецтво свої думки, свої почуття, свій темперамент. У масовій свідомості науковий або раціоналістичний тип мислення взагалі протиставляється творчому мисленню. Насправді, наука і мистецтво знаходяться в дуже хороших стосунках. Психологічно-мистецтвознавчі аспекти живописних методів при вирішенні жанрової картини дуже важлива тема, так як розкриває психологію мистецтва та способи його створення одночасно. Методи композиції різноманітні. Важливим також є правильність ведення сюжетної композиції . Кожна епоха, кожен твір живопису звертається до глядача своєю мовою кольору. Саме ця мова кольору в історії живопису була прийнята не відразу, вона розвивалася, опановуючи і перевершуючи досягнення попередніх епох. Водночас мінливий бачення митця і представлення світу змінив досвід сприйняття глядача, спосіб бачення і «читання» образу, його розуміння. Це спільнота художників і глядачів. Тому сюжетна картина –це тільки індивідуальний підхід художника ,його бачення. The artist invests in art his thoughts, his feelings, his temperament. In the mass consciousness, the scientific or rationalist type of thinking is generally opposed to creative thinking. In fact, science and art are on very good terms.Psychological and art aspects of painting methods in solving the genre of painting is a very important topic, as it reveals the psychology of art and ways to create it at the same time. Composition methods are diverse. The correctness of the plot composition is also important. Each epoch, each work of painting addresses the viewer in its own language of color. It is this language of color in the history of painting was not adopted immediately, it developed, mastering and surpassing the achievements of previous eras. At the same time, the changing vision of the artist and the representation of the world changed the experience of the viewer's perception, the way of seeing and "reading" the image, his understanding. It is a community of artists and spectators. Therefore, the plot picture is only an individual approach of the artist, his vision.
Опис
Ключові слова
композиція, психологія, жанровий живопис, мистецтво і релігія, релігіозний живопис, методики викладання композиції, станкова композиція, технологія роботи над картоном, технологія роботи над полотном, кваліфікаційна робота, composition, psychology, genre painting, art and religion, religious painting, methods of teaching composition, easel composition, technology of working on cardboard, technology of working with canvas, qualification work
Цитування
Кальна Т. С. Психологічно-мистецтвознавчі аспекти живописних методів при вирішенні жанрової картини кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) / Т. С. Кальна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. образотвор. мистецтва. – Харків, 2021. – 54 с. : іл.
Колекції