Психологічно-мистецтвознавчі аспекти живописних методів при вирішенні жанрової картини

dc.contributor.authorКальна, Т. С.
dc.date.accessioned2022-11-21T11:43:18Z
dc.date.available2022-11-21T11:43:18Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractХудожник вкладає у мистецтво свої думки, свої почуття, свій темперамент. У масовій свідомості науковий або раціоналістичний тип мислення взагалі протиставляється творчому мисленню. Насправді, наука і мистецтво знаходяться в дуже хороших стосунках. Психологічно-мистецтвознавчі аспекти живописних методів при вирішенні жанрової картини дуже важлива тема, так як розкриває психологію мистецтва та способи його створення одночасно. Методи композиції різноманітні. Важливим також є правильність ведення сюжетної композиції . Кожна епоха, кожен твір живопису звертається до глядача своєю мовою кольору. Саме ця мова кольору в історії живопису була прийнята не відразу, вона розвивалася, опановуючи і перевершуючи досягнення попередніх епох. Водночас мінливий бачення митця і представлення світу змінив досвід сприйняття глядача, спосіб бачення і «читання» образу, його розуміння. Це спільнота художників і глядачів. Тому сюжетна картина –це тільки індивідуальний підхід художника ,його бачення. The artist invests in art his thoughts, his feelings, his temperament. In the mass consciousness, the scientific or rationalist type of thinking is generally opposed to creative thinking. In fact, science and art are on very good terms.Psychological and art aspects of painting methods in solving the genre of painting is a very important topic, as it reveals the psychology of art and ways to create it at the same time. Composition methods are diverse. The correctness of the plot composition is also important. Each epoch, each work of painting addresses the viewer in its own language of color. It is this language of color in the history of painting was not adopted immediately, it developed, mastering and surpassing the achievements of previous eras. At the same time, the changing vision of the artist and the representation of the world changed the experience of the viewer's perception, the way of seeing and "reading" the image, his understanding. It is a community of artists and spectators. Therefore, the plot picture is only an individual approach of the artist, his vision.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКальна Т. С. Психологічно-мистецтвознавчі аспекти живописних методів при вирішенні жанрової картини кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) / Т. С. Кальна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. образотвор. мистецтва. – Харків, 2021. – 54 с. : іл.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9031
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectкомпозиціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихологіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectжанровий живописuk_UA.UTF-8
dc.subjectмистецтво і релігіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectрелігіозний живописuk_UA.UTF-8
dc.subjectметодики викладання композиціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectстанкова композиціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectтехнологія роботи над картономuk_UA.UTF-8
dc.subjectтехнологія роботи над полотномuk_UA.UTF-8
dc.subjectкваліфікаційна роботаuk_UA.UTF-8
dc.subjectcompositionuk_UA.UTF-8
dc.subjectpsychologyuk_UA.UTF-8
dc.subjectgenre paintinguk_UA.UTF-8
dc.subjectart and religionuk_UA.UTF-8
dc.subjectreligious paintinguk_UA.UTF-8
dc.subjectmethods of teaching compositionuk_UA.UTF-8
dc.subjecteasel compositionuk_UA.UTF-8
dc.subjecttechnology of working on cardboarduk_UA.UTF-8
dc.subjecttechnology of working with canvasuk_UA.UTF-8
dc.subjectqualification workuk_UA.UTF-8
dc.titleПсихологічно-мистецтвознавчі аспекти живописних методів при вирішенні жанрової картиниuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePsychological and art-scientific aspects of painting methods when solving a genre pictureuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції