Термінологічний апарат у процесі дослідження гірничопромислових ландшафтів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Анотація
У наведеній статті проаналізовано термінологічний апарат у процесі дослідження гірничопромислових ландшафтів. Активний розвиток антропогенного ландшафтознавства, що розпочався 70–80-х рр. ХХ століття призвів до формування нових термінів, деякі з них неоднозначно трактуються в науковій літературі. В ході дослідження обґрунтовано поняття: висотна та вертикальна диференціація, антропогенний, техногенний, промисловий, гірничопромисловий, гірськопромисловий, техногенний, промисловий ландшафти та техномаса. Кожен з понять тісно переплітається із антропогенною географією, але взаємозв’язок присутній в цих термінах є диференційований. Також у дослідженні акцентовано увагу на історію і розвиток походження термінів. У статті деталізовано термін гірничопромисловий ландшафт, розглянуто його історію розвитку формування та місце в антропогенній географії. У процесі дослідження гірничопромислового ландшафту виявлена низка понять, які не є обґрунтованими і не підтверджені науковою спільнотою. Проблематично висвітлене питання з поняттям «гірськопромисловий ландшафт». In this article the terminology in the process of research of mining landscapes is analyzed. The active development of anthropogenic landscape studies, which began in the 70's and 80's of the twentieth century, has led to the formation of new terms, some of which have been interpreted ambiguously in scientific literature. The research substantiates such concepts as high altitude and vertical differentiation, anthropogenic, industrial, mining, mountain industrial, technogenic, industrial landscapes and technomass. Each of the concepts is closely intertwined with anthropogenic geography, but the present connection of these terms is differentiated. The study also focuses on the history and development of the terms' origin. The article details the term mining landscape. It describes the history of its formation and place in anthropogenic geography. In the process of study of the mining landscape, a number of concepts, which are not substantiated and not confirmed by the scientific community, have been identified. The issue of the concept "mountain industrial landscape" is problematically described.
Опис
Ключові слова
антропогенна географія, антропогенне ландшафтознавство, антропогенний ландшафт, техногенний ландшафт, техномаса, гірничопромисловий ландшафт, гірськопромисловий ландшафт, промисловий ландшафт, висотна та вертикальна диференціація, терміни, поняття, anthropogenic geography, anthropogenic landscape studies, anthropogenic landscape, technogenic landscape, technomass, mining landscape, mountain industrial landscape, industrial landscape, high altitude and vertical differentiation, terms, concepts
Цитування
Коптєва Т. С. Термінологічний апарат у процесі дослідження гірничопромислових ландшафтів / Т. С. Коптєва // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сер. : Географія. – 2018. – Вип. 30 (3–4). – С. 60–68.