ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДО ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Соціальна, чи особистісна, готовність до навчання у школі являє собою готовність дитини до нових форм спілкування, новому ставленню до навколишнього світу і себе, обумовленим ситуацією шкільного навчання. Для досягнення готовності до школи необхідне відповідне сприятливе середовище та власна активна діяльність дитини. Показниками такої готовності є зміни у фізичному, соціальному та психічному розвитку дитини. У соціальному розвитку дошкільника провідну роль грають комунікативні можливості. У порівнянні з нормотиповими дітьми, діти з затримкою психічного розвитку мають відхилення у розвитку таких особистих якостей, як комунікабельність, незалежність, у деяких дітей порушені або взагалі відсутні суспільних відносини. Такі діти потребують системи корекційно-педагогічного впливу, спрямованого на формування мотиваційно-вольової готовності їх до шкільного навчання. Процес формування повноцінної комунікативної діяльності має будуватися виходячи з обліку провідної діяльності – ігровий. Social, or personal, readiness to study at school represents a child's readiness for new forms of communication, a new attitude to the surrounding world and oneself, determined by the situation of schooling. To achieve readiness for school, a suitable favorable environment and the child's own active activities are necessary. Indicators of such readiness are changes in the child's physical, social and mental development. Communicative abilities play a leading role in the social development of a preschooler. Compared to normal children, children with mental retardation have deviations in the development of such personal qualities as sociability, independence, some children have impaired or completely absent social relations. Such children need a system of corrective and pedagogical influence aimed at forming their motivational and volitional readiness for schooling. The process of forming a full-fledged communicative activity should be based on the accounting of the leading activity - the game.
Опис
Ключові слова
дошкільна освіта, корекційна педагогіка, діти, соціальна готовність, затримка психічного розвитку (ЗПР), ігрові методи, pre-school education, corrective pedagogy, children, social readiness, mental retardation, game methods
Цитування
Козак Р. С. Особливості формування соціальної готовності дітей з затримкою психічного розвитку до школи / Р. С. Козак, Н. В. Науменко // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 122–125.