Розвиток soft skills молодших школярів як умова сучасної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто розвиток soft skills молодших школярів. Оксфордський словник визначає «soft skills» навички – як «особисті якості, які дозволяють ефективно та гармонійно взаємодіяти з іншими людьми», тобто здійснювати продуктивну комунікацію. «Гнучкі» навички визначаються як «комплекс неспеціалізованих, важливих для кар’єри надпрофесійних навичок, які відповідають за успішну участь у робочому процесі, високу продуктивність і є наскрізними, тобто не пов’язані з конкретною предметною областю». Soft skills – це комплекс неспеціалізованих навичок, які відповідають за результативну участь учня в навчальному процесі. У молодшому шкільному віці soft skills проявляються у креативності, як схильності та здатності втілювати в життя оригінальні ідеї та знаходити нові рішення у нестандартних ситуаціях. The article deals with the development of soft skills of junior schoolchildren. The Oxford dictionary defines "soft skills" as "personal qualities that allow effective and harmonious interaction with other people", that is to carry out productive communication. "Flexible" skills are defined as "a set of non-specialized, career-relevant soft skills that are responsible for successful participation in the work process, high productivity and are cross-cutting, i.e. not associated with a specific subject area". Soft skills is a set of non-specialized skills that are responsible for effective participation of the student in the learning process. In junior school age, soft skills are manifested in creativity, as a tendency and ability to to implement original ideas and find new solutions in non-standard situations.
Опис
Ключові слова
soft skills, спілкування, ігрові методики, проєктна діяльність, позаурочна діяльність, communication, game methods, project activities, extracurricular activities
Цитування
Коваленко К. Розвиток soft skills молодших школярів як умова сучасної освіти / К. Коваленко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 2. – С. 11.