Суть і структура емоційного інтелекту молодших школярів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто емоційний інтелект молодших школярів. Суть емоційного інтелекту вчені визначають як: здатність відстежувати власні та чужі почуття й емоції, розрізняти їх і використовувати цю інформацію для направлення мислення і дій; здатність особистості сприймати, розуміти, контролювати, управляти і використовувати власні емоції та емоції інших людей, що дозволяє приймати рішення та управляти різноманітними життєвими ситуаціями; здатність розуміти ставлення особистості, репрезентовані в емоціях, і управляти емоційною сферою на основі інтелектуального аналізу і синтезу. The article deals with the emotional intelligence of junior schoolchildren. The essence of emotional intelligence scientists define as: the ability to track their own and other people's feelings and emotions, distinguish them and use this information to the direction of thinking and action; the ability of the individual to perceive, understand, control, manage and use their own emotions and the emotions of others people, which allows you to make decisions and manage a variety of life situations; the ability to understand the attitude of the individual, represented in emotions, and manage the emotional sphere on the basis of intellectual analysis and synthesis.
Опис
Ключові слова
емоційний інтелект, осмисленість життя, молодші школярі, emotional intelligence, meaningfulness of life, junior schoolchildren
Цитування
Бєлявцева С. Суть і структура емоційного інтелекту молодших школярів / С. Бєлявцева // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 2. – С. 8.