Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. Випуск 49

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику представлено результати наукових досліджень та методичні розробки викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, освітян УкраїниіКитайської Народної Республіки. Досліджуються новітні тенденції розвитку освітянської справи (В. Лунячек, С. Нестуля). Проаналізовано результати експериментальноїроботи: узакладах професійної педагогічної освіти (Ю. Бушнєв, В. Гриньова, Л. Калашник, Л. Лебедик, О. Новіков, Г. Твердохліб, К. Юр’єва, Т. Ячина), усистемі післядипломної педагогічної освіти (В. Деміденко, В. Заячковський); у системі професійної підготовки фахівців гуманітарних спеціальностіей (М. Князян, О. Салі), медичних працівників (Ю. Карпенко). Аналіз досвіду освітянрізних країн представлено в роботах Ван Сяофея (КНР), П. Лещенка (США), К. Тараненко (Канада, Польща). The collection contains scientific work and methodological research results of higher educational institutions lecturers, doctoral candidates, postgraduate students, educators from Ukraine and the People’s Republic of China. Innovative tendencies in the sphere of education are being researched (V. Lunyachek, S. Nestulya). The experimental research results have been analyzed: in the professional pedagogics educational institutions (Yu. Bushnev, V. Grinyova, O. Novikov, L.Kalashnyk, L. Lebedyk, G. Tverdokhlib, K. Yuryeva, Т. Yachyna), in the system of graduate pedagogical education (V. Demidenko, V. Zaiachkovskyi); in the system of professional training of experts in the Humanities (М. Kniazian, O. Sali), medical workers (Yu.Karpenko). The experience analyses of different countries representatives are given in the works by Wang Xiaofei. P. Leshchenko, K. Taranenko.
Опис
Ключові слова
підготовка фахівців, педагогічні технології, наукові педагогічні дослідження, training of specialists, pedagogical technologies, scientific pedagogical research
Цитування
Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голов. ред. І. Ф. Прокопенко]. – Харків : [б. в.], 2017. – Вип. 49. – 231 с.