Формування у молодших школярів ціннісного ставлення до Батьківщини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто формування ціннісного ставлення молодших школярів до Батьківщини, яке вимагає наповнення освітнього процесу різними моделями ціннісного вибору, а також дотримання таких методичних принципів, як актуалізація, збагачення, диференціація знань учнів про свою Батьківщину; формування можливості розмірковувати про Батьківщину; рефлексія власного ставлення до Батьківщини; прийняття учнями нового сенсу предметів та явищ рідної країни тощо. The article deals with the formation of the value attitude of junior schoolchildren to Motherland, which requires filling the educational process with different models value choice, as well as compliance with such methodological principles as actualization, enrichment, differentiation of students' knowledge about their homeland; formation of the possibility to reflect on the Motherland; reflection of own attitude to the Motherland; acceptance by students of the new meaning of objects and phenomena of their native country, etc.
Опис
Ключові слова
ціннісне ставлення, Батьківщина, молодші школярі, value attitude, Motherland, junior schoolchildren
Цитування
Півнєв О. Формування у молодших школярів ціннісного ставлення до Батьківщини / О. Півнєв // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 1. – С. 15.