Роль музичного мистецтва в розвитку комунікативної компетентності вихователя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-07-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради
Анотація
В статті визначено суть поняття «комунікація», «педагогічна комунікація» як систему зв’язків, що реалізуються за допомогою вербальних і невербальних засобів, та її ролі в розвитку комунікативної компетентності вихователя засобами музичного мистецтва в ЗДО. Зазначено, що комунікативна компетентність у музично-педагогічній діяльності певні характеристики, серед них: інформованість; швидкість реагування (педагогічна реакція на конкретну ситуацію, у динаміці взаємодії); адекватність (відповідність обраного рішення конкретному педагогічному завданню); гнучкість; креативність (комбінування відомих та генерування нових форм, засобів, видів взаємодії; засобів та способів передачі виконавських завдань; методів та підходів, що підвищують ефективність навчального процесу). Вихователь за допомогою музичного матеріалу спрямовує свою діяльність на вирішення завдань, пов’язаних із мотиваційним забезпеченням комунікативного процесу. The article defines the essence of the concept of "communication", "pedagogical communication" as a system of connections that are implemented through through verbal and non-verbal means, and its role in the development of communicative competence of the educator by means of musical art in IN PRESCHOOL EDUCATION. It is noted that communicative competence in music and pedagogical activities certain characteristics, among them: awareness; speed of response (pedagogical response to a specific situation, in the dynamics of interaction); adequacy (compliance of the chosen solution to a specific pedagogical task); flexibility; creativity (combining known and generation of new forms, means, types of interaction; means and ways of transfer of performance tasks; methods and approaches that increase efficiency of the educational process). The teacher with the help of musical material directs its activities to solve problems related to motivational support of the communicative process.
Опис
Ключові слова
комунікація, комунікативна компетентність, діти дошкільного віку, вихователі, музичне мистецтво, communication, communicative competence, preschool children, educators, music
Цитування
Мкртічян О. А. Роль музичного мистецтва в розвитку комунікативної компетентності вихователя // Академічні студії. Сер. : Педагогіка / Комун. закл. вищ. освіти "Луц. пед. коледж" Волин. обл. ради. – 2022. – Вип. 2. – С. 145–151.