Виживання в умовах екстремального повсякдення: харківська інтелігенція в умовах окупації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Анотація
В статті досліджено поведінку і морально-психологічний стан харківської інтелігенції в роки Великої Вітчизняної війни. Значна частина харківської інтелігенції залишилася в окупованому місті. Нацисти залучали частину інтелігенції до співпраці для того, щоб контролювати освічених і свідомих громадян, використовувати їх творчій і інтелектуальний потенціал. Переважна більшість інтелігенції була аполітичною і йшла на співпрацю буквально через загрозу голодної смерті. Намагання пристосуватися до надзвичайних обставин примушувало багатьох із них бачити в нацистах звичайних людей, пробувати з ними спілкуватися. Переважна більшість не могла вижити без роботи, тому йшла працювати в управу, поверталася в інститути. Частина від цього відчувала провину, але голод був серйозним аргументом. Хіміки і фізики робили сірники, медики працювали в лікарнях, таємно практикували. Найгірше було гуманітаріям. Така робота була не постійною, платня і пайки мізерними. Для тих, хто не міг, або перестав працювати стратегією виживання були продаж або обмін одягу, коштовностей, посуду на продукти. Такий обмін здійснювався на ринках міста, або під час виходу на село. Вихід на село, або «мінки» були надзвичайно складною і небезпечною справою. The article investigates behavior and moral and psychological state of Kharkiv intelligentsia during the Great Patriotic War. A significant part of the Kharkiv intelligentsia remained in the occupied city. The Nazis involved part of the intelligentsia in cooperation in order to in order to control educated and conscious citizens, to use their creative and intellectual potential. The vast majority of intellectuals were apolitical and cooperated literally because of the threat of starvation. Trying to adapt to the extraordinary circumstances forced many of them to see the Nazis in them to see the Nazis as ordinary people, to try to communicate with them. The vast majority could not survive without work, so they went to work in the administration, returned to the institutes. Some of them felt guilty about it, but hunger was a serious argument. Chemists and physicists made matches, doctors worked in hospitals, practiced secretly. The worst was for the humanities. Such work was not permanent, pay and rations were scanty. For those who could not, or or stopped working, the survival strategy was to sell or exchange clothes, jewelry, dishes for food. Such exchange was carried out in the city markets, or when going out into the countryside. Going to the countryside, or "markets", was extremely difficult and dangerous.
Опис
Ключові слова
харківська інтелігенція, окупація України, історія України, Велика Вітчизняна війна, Kharkiv intelligentsia, occupation of Ukraine, history of Ukraine, The Great Patriotic War
Цитування
Мартинова І. С. Виживання в умовах екстремального повсякдення: харківська інтелігенція в умовах окупації / І. С. Мартинова // STUDIA SLOBOZHANICA. Вісник виставково-музейного центру : Вип. 6. Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. "Слобожанський гуманітарій – 2020", Харків, 27 жовт. 2020 р. / Харків. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2020. – С. 91–98.