Салтівські перстні із зооморфними та орнітоморфними зображеннями на Сіверському Дінці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківське обласне історико-археологічне товариство
Анотація
В статті описано знайдені персні населення салтівської культурно-історичної спільності (середина VIII – середина Х ст.). Сюжетні зображення на розглянутих перснях несуть в більшій мірі сакральне навантаження аніж декоративне. Вони відображають глибокий культурний зв’язок із значною частиною Євразійського світу і несуть на собі культурно-релігійний вплив багатьох часів і народів – від Середземномор’я і Ірану ранньої залізної доби – до синхронних Хозарському каганату територій: тюркомовні племена євразійського степу, лісові фіно-угорські народи, іраномовне населення Середньої Азії, народи Закавказзя і арабського Близького сходу, населення Подунав’я. The article describes the found rings of the population of Saltiv cultural and historical community (mid VIII – mid X century). Plot images on the considered rings are more sacred than decorative. They reflect a deep cultural connection with a large part of the Eurasian world and carry the cultural and religious influence of many times and peoples – from the Mediterranean and Iran of the early Iron Age – to the synchronous Khazar territories: Turkic-speaking tribes of the Eurasian steppe, forest Finno-Ugric peoples, Iranian-speaking population of Central Asia, peoples of Transcaucasia and the Arab Middle East, the population of the Danube region.
Опис
Ключові слова
археологічні знахідки, артефакти, салтівська культурно-історична спільність, сюжетні зображення, archaeological finds, artifacts, Saltiv cultural and historical community, plot images
Цитування
Колода В. В. Салтівські перстні із зооморфними та орнітоморфними зображеннями на Сіверському Дінці / В. В. Колода // Проблеми історії та археології України : тези доп. ХІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 215-річчю Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна, Харків, листоп. 2020. – Харків: ТОВ "НТМТ", 2020. – С. 47–48.