Виховання толерантності молодших школярів як науково-педагогічна проблема

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто виховання толерантних взаємостосунків – це цілеспрямована діяльність, спрямована на формування і розвиток особистості, якій притаманні терпимість, контактність, поступливість, емоційна стабільність, емпатія, вміння прийти на допомогу та свідома соціальна активність у взаємостосунках з оточуючими. Розвиток толерантності починається з дитинства, в оточенні сім'ї. Значну роль у вихованні толерантності відіграють держава, заклади освіти, релігія, культура, медіа. The article deals with the education of tolerant relationships – it is a purposeful activity, aimed at the formation and development of personality, which is characterized by tolerance, contact, pliability, emotional stability, empathy, ability to come to the help and conscious social activity in relationships with others. The development of tolerance begins in childhood, surrounded by family. A significant role in the education of tolerance is played by the state, educational institutions, religion, culture, media.
Опис
Ключові слова
процес виховання, толерантність, молодші школярі, process of education, tolerance, junior schoolchildren
Цитування
Бєлявцева С. Виховання толерантності молодших школярів як науково-педагогічна проблема / С. Бєлявцева // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 1. – С. 5.