Досвід практичної підготовки магістрантів спеціальності «Економіка» в умовах онлайн навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум»
Анотація
Сьогодні підготовка магістрів передбачає проведення наукових досліджень та формування професійних компетенцій, які неможливо забезпечити без проходження здобувачами вищої освіти відповідних практик. Проте виклики останніх років (спочатку пандемія COVID-19, сьогодні військова агресія з боку Росії) змушують студентів проходити практичну підготовку дистанційно. У статті розкрито досвід організації та проведення виробничої практики в організаціях і установах виробничої й невиробничої сфери та науково-дослідної практики магістрантів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди спеціальності «Економіка» в умовах онлайн-навчання. Визначено цілі й результати цих практик, напрями практичної діяльності здобувачів вищої освіти та особливості реалізації завдань практик у дистанційному форматі, зокрема, з використанням платформи дистанційної освіти Moodle, електронних сервісів Google Meet, Zoom, Skype, Viber, Telegram та ін. З метою підвищення результативності практичної підготовки магістрантів зі спеціальності «Економіка» в умовах обмеженого безпосереднього доступу до баз практики запропоновано заходи щодо її удосконалення, спрямовані на покращення матеріально-технічного оснащення навчання, формування електронного контенту щодо проходження практик та забезпечення високої цифрової грамотності учасників освітнього процесу. Today, the training of masters involves conducting research and the formation of professional competencies, which cannot be provided without the passage of higher education by relevant practices. However, the challenges of recent years (originally the COVID-19 pandemic, today Russia's military aggression) are forcing students to undergo practical training remotely. The article reveals the experience of organizing and conducting industrial practice in organizations and institutions of industrial and non-industrial sphere and research practice of undergraduates of GS Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, specialty "Economics" in online learning. The goals and results of these practices, directions of practical activity of higher education seekers and features of practice tasks realization in distance format, in particular, with use of distance education platform Moodle, electronic services Google Meet, Zoom, Skype, Viber, Telegram, etc. are defined. In order to increase the effectiveness of practical training of undergraduates in "Economics" in terms of limited direct access to practice bases, measures are proposed to improve it, aimed at improving the material and technical equipment of training, electronic content for internships and high digital literacy of participants.
Опис
Ключові слова
виробнича практика, науково-дослідна практика, здобувач вищої освіти, магістрант, спеціальність «Економіка», industrial practice, research practice, applicant for higher education, undergraduate, specialty "Economics"
Цитування
Мельникова О. В. Досвід практичної підготовки магістрантів спеціальності «Економіка» в умовах онлайн навчання / О. В. Мельникова, Ю. О. Олійник // Новий колегіум. – 2022. – № 3 (108). – С. 28–32.