ФУНКЦІЇ ДИТЯЧОЇ ПЕРІОДИКИ (НА ПРИКЛАДІ ЖУРНАЛУ «ОДНОКЛАСНИК»)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті визначено суть дефініції «дитяча періодика». На прикладі науково-популярного підліткового журналу «Однокласник» розкрито та узагальнено його освітньо-педагогічні рубрики (художньо-літературна, історико-освітня, психолого-педагогічна, здоров’язбережувальна та ін.). Визначено основні функції журналу «Однокласник» – науково-пізнавальна, самоосвітня, мотиваційна, інформаційна, виховна, психолого-практична, орієнтаційна, етична та розважальна. The article defines the concept of “children’s periodicals”. On the example of the popular science teen magazine “Odnoclasnuk” (“Classmate”) its educational and pedagogical rubrics (art-literary, historical-educational, psychological-pedagogical, health-preserving, etc.) are opened and generalized. The main functions of the magazine “Odnoclasnuk” (“Classmate”) are defined – scientific-cognitive, self-educational, motivational, informational, educational, psychological-practical, orientation, ethical and entertaining.
Опис
Ключові слова
дитяча періодика, журнал «Однокласник», підлітки, аспірантські роботи, children’s periodicals, the magazine “Odnoclasnuk” (“Classmate”), teenagers, postgraduate work
Цитування
Лу Сюй. Функція дитячої періодики (на прикладі журналу «Однокласник» / Сюй Лу // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 373–377.