ЩОДО СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ІНТЕРЕСУ У ЗБЕРЕЖЕННІ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ІНТЕРЕСУ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРАЦЮ В ЕПОХУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Мета наукової статті полягає у тому, щоб визначити та охарактеризувати співвідношення задоволення інтересу у збереженні життя і здоров’я людини та інтересу у реалізації права на працю в епоху цифрової трансформації суспільства в період пандемії COVID-19. Підкреслюється, що в епоху цифрової трансформації суспільства в період пандемії COVID-19 виникла проблема, яка торкнулася і переплела не тільки інтереси різних суб’єктів: суспільства, держави, працівників, роботодавців, але й різносторонні інтереси – інтерес в охороні свого життя та здоров’я, інтерес в особистісній реалізації, зароблянні собі життя працею. Робиться висновок, що амальгама інтересу, що рухає людину у реалізації нею свого права на працю якраз і характеризує взаємозв’язок інтересу збереження життя і здоров’я людини та інтересу у зароблянні собі на життя працею. The purpose of the scientific article is to determine and characterize the relationship between the satisfaction of interest in preserving human life and health and interest in the realization of the right to work in the era of digital transformation of society during the pandemic COVID-19. The author emphasizes that the normative-legal base of legal regulation of relations on realization of the right to work is not able to satisfy the relations that arise taking into account the digital transformation of society. It is emphasized that in the era of digital transformation of society during the pandemic COVID-19 there was a problem that affected and intertwined not only the interests of various actors: society, state, workers, employers, but also diverse interests - interest in protecting their lives and health. I, interest in personal realization, earning a living by work. It is concluded that the amalgam of interest that drives a person to exercise his right to work precisely characterizes the relationship between the interest in preserving human life and health and interest in earning a living by work: the very satisfaction of interest in earning a living by work allows largely preserve their health and their lives.
Опис
Ключові слова
інтерес у трудовому праві, право на працю, трудові відносини, цифрова трансформація трудових відносин, юридичні гарантії в період пандемії COVID-19, дистанційна робота, працівник, роботодавець, interest in labor law, right to work, labor relations, digital transformation of labor relations, legal guarantees during the COVID-19 pandemic, remote work, employee, employer
Цитування
Гапочка К. В. Щодо співвідношення задоволення інтересу у збереженні життя і здоров’я людини та інтересу у реалізації права на працю в епоху цифрової трансформації суспільства в період пандемії COVID-19 / К. В. Гапочка // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2021. – Вип. 34. – С. 146–152.