СУТЬ ПОНЯТТЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті узагальнено підходи науковців до визначення понять «готовність», «професійна готовність», «професійне самовдосконалення». З’ясовано суть дефініції «готовність до професійного самовдосконалення майбутніх фахівців розвідувальної діяльності», визначено її складники (цінності, емоційно-вольовий стан, систему знань, умінь та навичок, здатність оперувати інформаційними ресурсами тощо). The approaches of scientists to the definition of “readiness”, “professional readiness”, “professional self-improvement” are generalized. The essence of the definition of “readiness for professional self-improvement of future intelligence specialist” is clarified, it’s components are determined (values, emotional and volitional state, system of knowledge, skills, ability to operate with information resources, etc).
Опис
Ключові слова
професійне самовдосконалення, майбутні фахівці розвідувальної діяльності, військова освіта, неперервна освіта, аспірантські роботи, professional self-improvement, future intelligence specialists, military education, continuing education, postgraduate works
Цитування
Зелений І. І. Суть поняття готовності до професійного самовдосконалення майбутніх фахівців розвідувальної діяльності / І. І. Зелений // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; за ред. А. В. Боярської-Хоменко, О. В. Попової. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 312–315.