Актуальні проблеми педагогічної освіти учителів фізичної культури Китайської Народної Республіки

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті йде мова про дослідження впливу отриманої педагогічної освіти на ефективність подальшої викладацької роботи в різних педагогічних закладах КНР. У КНР, як правило, відбувається навчання перед працевлаштуванням на посаду вчителя, так і навчання безпосередньо під час роботи. Мета цих заходів – дати майбутнім учителям можливість оволодіти знаннями і здібностями, необхідними для навчання та управління класами, і в кінцевому підсумку сприяти розвитку особистих педагогічних навичок. Освіту до працевлаштування також називають педагогічною, яка є відмінною формою вищої освіти з моменту заснування Нового Китаю. Статус вчителя до працевлаштування забезпечується безпосередньо рівнем навчання у закладі освіти з наступним отриманням відповідного ступеня, мотивацією в навчанні відповідного рівня установи, що надає ступінь, напрям академічної освіти за професійним спрямуванням, кваліфікацію та бажання продовжувати навчання на робочому місці. Ефективність вирішення такого питання була з’ясована за допомогою самозвіту респондентів. Результати дослідження вказують на те, що академічна кваліфікація викладачів в основному відповідає стандарту, але кількість викладачів з окремих предметів, в тому числі й з фізичного виховання, все ж таки є недостатньою. Рівень освіти більшості вчителів в основному відповідає вимогам підготовки, однак кількісний показник все ще потребує корегування. В початкових і середніх школах КНР існує серйозна нестача вчителів фізкультури, що різко контрастує з проханням уряду збільшити курси і заняття з фізичного виховання та основ здоров'я. Тому в майбутньому КНР необхідно змінити концепції і зосередитися на підготовці саме вчителів фізичної культури. Отримані результати можуть бути корисними для тих установ, які в даний час працюють над збільшенням кількості професійних курсів підготовки вчителів з відповідною кількістю годин навчання. The research about the impact of pedagogical education on the effectiveness of further teaching in various pedagogical institutions in China is studied in the article. As a rule, in China there is a training process before a teacher’s employment, and there is a training process directly during work. The purpose of these activities is to give future teachers the opportunity to acquire the knowledge and skills needed to teach and manage as well as to promote the development of personal pedagogical skills. The education before employment is also called pedagogical, which is an excellent form of higher education since New China founding. The status of a teacher before employment is provided directly by the education level in the educational institution with the obtaining the appropriate degree which is followed, motivation in teaching at the appropriate institution, it provides the degree and the direction of academic education, professional qualifications and desire to continue training while working. The effectiveness of this issue was ensured through the respondents’ selfreport. The results of the study indicate that the teachers’ academic qualifications generally meet the standard, but the number of teachers in certain subjects, including physical education teachers, is still insufficient. The education level of most teachers generally meets the training requirements, but the quantitative indicator still needs to be adjusted. There is a serious shortage of physical education teachers in primary and secondary schools, in stark contrast to the government's request to increase physical education and health courses and classes. Therefore, in the China future it is necessary to change concepts and focus on the training physical education teachers. The results obtained may be useful for those institutions that are currently working to increase the number of professional teachers’ training courses with the appropriate number of academic hours.
Опис
Ключові слова
освіта, учитель фізичної культури, КНР, працевлаштування, мотивація, кваліфікація, стандарт, education, physical education teachers, China, employment, motivation, qualification, standard
Цитування
Ван Сяофей. Актуальні проблеми педагогічної освіти учителів фізичної культури Китайської Народної Республіки / Ван Сяофей // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Харків, 2019. – Вип. 62. – С. 48–57.