ФОРМИ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті акцентовано увагу на тому, що діяльність юридичного типу здійснюється в усіх соціально важливих сферах, як-от охорона здоров’я або охорона прав і свобод людини, правоохоронна діяльність тощо. Зі свого боку надання безоплатної правової допомоги безпосередньо пов’язане з охороною прав, свобод та інтересів людини, а також опосередковано стосується правоохоронної діяльності, у цьому випадку результативність такої діяльності забезпечується її здійсненням у певних формах. Крім того, необхідно розуміти, що окремі елементи чи характеристики предмета ще самі по собі не можуть визначатись як його форма, для цього вони повинні бути систематизовані та упорядковані. Зміст є невід’ємною від форми категорією, оскільки він зумовлює її існування, тобто зміст є визначальним щодо форми, яка не може існувати самостійно. Зміст і форма не є абсолютно стійкими явищами, проте перший є визначальним у таких змінах, а форма залишається відносно стабільною. Форми надання безоплатної правової допомоги визначено як зовнішнє вираження її існування, ті процеси, в межах яких вона надається особам, юридична значеннєва діяльність спрямована на забезпечення прав і свобод кожної людини. Форма – це вид певної діяльності, оскільки таке розуміння більшою мірою відповідає етимологічному значенню зазначеної категорії як зовнішнього прояву конкретної діяльності, ніж ототожненню останнього з засобом. Констатовано, що безоплатну правову допомогу можна розглядати як самостійну діяльність і як державну гарантію. Належність правової допомоги до діяльності держави свідчить про те, що організація її надання здійснюється в межах двох вищезазначених форм – правової та організаційної. Яскравим прикладом здійснення державної діяльності, пов’язаної із організацією надання правової допомоги, є державна політикв в окресленій сфері, зміст якої знайшов своє відображення в низці нормативно-правових актів. Зроблено висновок щодо форм надання безоплатної правової допомоги, які залежать від того, в якому аспекті розглядається остання. У випадку, якщо розглядати безоплатну правову допомогу як державну гарантію, то вона за своїми ознаками тяжіє до державної діяльності, що реалізується в двох основних формах: 1) правовій, що передбачає здійснення нормотворчої, правозастосовної, правозахисної, інтерпритаційно-правової та контрольно-наглядової діяльності; 2) організаційній, яка реалізується в межах методичної, кадрової, комунікативної, технічної, інформаційно-статистичної та фінансової діяльності. The purpose of the study is to identify and disclose the content of forms of free legal aid as a special state-guaranteed activity, the implementation of which aims to ensure the realization of human and civil rights and freedoms, protection of these rights and freedoms, and their restoration in case of violation. The article focuses on the fact that legal activity takes place in all socially important areas from healthcare to the protection of human rights and freedoms, law enforcement, and so on. For its part, the provision of free legal assistance is directly related to the protection of human rights, freedoms and interests, as well as indirectly related to law enforcement activities, while the effectiveness of such activities is ensured by its implementation in certain forms. At the same time, it is necessary to understand that individual elements or characteristics of an object cannot themselves be determined as its shape, for this they must be systematized and ordered. Content is a category inalienable from the form, since it determines its existence, that is, the content is decisive in relation to the form, which cannot exist independently. The content along with the form is not absolutely stable phenomena, however, the first is decisive in the process of change, while the form itself remains relatively stable. Forms of providing free legal aid are defined as an external expression of its existence, the processes within which it is provided to individuals, significant legal activity aimed at ensuring the rights and freedoms of each person. Form – is a type of certain activity, since such an understanding is more consistent with the etymological significance of the indicated category as an external manifestation of a specific activity than its identification with the means. It was stated that legal assistance can be considered as an independent activity and as a state guarantee. The attribution of legal assistance to the activities of the state indicates that the organization of its provision is carried out within the two above-mentioned forms - legal and organizational. A striking example of the implementation of state activities related to the organization of the provision of legal assistance is the state policy in the outlined area, the content of which is reflected in a number of regulatory legal acts. It is concluded that the forms of providing free legal assistance depend on the aspect in which the latter is considered. If we consider legal assistance as a state guarantee, then by its characteristics it gravitates to state activity, which is carried out in two main forms: 1) legal, which provides for the implementation of rule-making, law enforcement, human rights, interpretative and supervisory activities; 2) organizational, which is implemented in the framework of methodological, personnel, communicative, technical, information-statistical and financial activities.
Опис
Ключові слова
форми надання безоплатної правової допомоги, державна гарантія, правові форми діяльності, організаційні форми діяльності, діяльність держави, forms of providing free legal assistance, state guarantee, legal forms of activity, organizational forms of activity, activities of the state
Цитування
Магаррамлі Е. В. Форми надання безоплатної правової допомоги як державної гарантії забезпечення реалізації прав і свобод людини та громадянина / Е. В. Магаррамлі // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2020. – Вип. 32. – С. 90–98.