Кафедра державно-правових дисциплін, міжнародного права і права Європейського Союзу

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 259
 • Документ
  Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Етичні стандарти правничої професії» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Шевченко, Л. А.
  Навчальна дисципліна «Етичні стандарти правничої професії» вивчає моральні стандарти та принципи у сфері юриспруденції. Призначенням навчальної дисципліни є сприяння процесам формування світогляду та морально-етичних поглядів працівників юридичної сфери, спрямуванні їх на дотримання етичних стандартів, забезпечення справедливості, захисту прав, свобод, людської честі та гідності. Метою курсу є формування у здобувачів освіти комплексних знань про моральну сутність правничої професії, особливості етичних відносин у правничій діяльності, ознайомлення з етичними стандартами та вимогами до особистості правника як під час виконання професійних обов’язків, так і у позаробочих відносинах. Сферою застосування здобутих навичок може стати: оцінка вчинків правників з позицій етичних стандартів; вибудовування поведінки і відносин з різними категоріями громадян, з колегами правниками відповідно до етичних стандартів; підвищення рівня самовиховання, ділового спілкування, міжособистісних відносин; можливість аналізувати соціально значимі проблеми та процеси з позиції етичних стандартів; обрання доцільних форм і методів вирішення морально-етичних проблем у професійній діяльності. The educational discipline "Ethical standards of the legal profession" studies moral standards and principles in the field of jurisprudence. The purpose of the educational discipline is to promote the processes of formation of the worldview and moral and ethical views of employees of the legal sphere, to direct them to comply with ethical standards, ensure justice, protect rights, freedoms, human honor and dignity. The purpose of the course is to provide students with comprehensive knowledge about the moral essence of the legal profession, the peculiarities of ethical relations in legal activity, familiarization with ethical standards and requirements for the personality of a lawyer both during the performance of professional duties and in non-work relationships. The scope of application of acquired skills can be: assessment of the actions of lawyers from the standpoint of ethical standards; building behavior and relations with different categories of citizens, with fellow lawyers in accordance with ethical standards; increasing the level of self-education, business communication, interpersonal relations; the ability to analyze socially significant problems and processes from the standpoint of ethical standards; choosing appropriate forms and methods of solving moral and ethical problems in professional activity. ​
 • Документ
  Методичні рекомендації до семінарських занять з дисципліни «Верховенство права» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Шевченко, Л. А.
  Вивчення навчальної дисципліни «Верховенство права» саме здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» пояснюється об’єктивною складністю змістового наповнення курсу та володіння магістрантами необхідною теоретичною та практичною підготовкою для дослідження та обговорення питань верховенства права. Метою викладання навчальної дисципліни «Верховенство права» є сприяння розвитку сучасної непозитивної правосвідомості майбутніх правників, що базується на осмисленні права не тільки і не стільки як інструменту державної політики, а як духовного феномену, що ґрунтується на виробленій століттями системі загальнолюдських цінностей, і саме ці цінності утверджує як антипод свавіллю, зокрема з боку держави, її органів та посадових осіб. Ключова роль у забезпеченні програмових результатів навчання при вивченні курсу належить семінарським заняттям. The study of the academic discipline "Rule of Law" by students of the second (master's) level of higher education in the specialty 081 "Law" is explained by the objective complexity of the content of the course and master's students' possession of the necessary theoretical and practical training for research and discussion of issues of the rule of law. The purpose of teaching the academic discipline "Rule of Law" is to promote the development of modern non-positive legal awareness of future lawyers, which is based on the understanding of law not only and not so much as an instrument of state policy, but as a spiritual phenomenon based on the system of universal human values developed over the centuries, and precisely these values asserts as the antithesis of arbitrariness, in particular on the part of the state, its bodies and officials. Seminar classes play a key role in ensuring program learning outcomes when studying the course.
 • Документ
  СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ ЯК НАПРЯМ ПАРТНЕРСТВА З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
  (Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2022-11-24) Головань, Т. Г.
  У публікації проаналізовано соціальний діалог в Україні у період воєнного стану як напрям партнерства з Європейським Союзом. До початку широкомасштабного воєнного вторгнення російської федерації в Україну 24 лютого 2022 року Верховна Рада України розпочала адаптацію трудового законодавства Украіїни до законодавства Європейського Союзу. Цей процес був зумовлений не лише цивілізаційним вибором нашої держави стати членом Європеийського Союзу, але й необхідністю забезпечити всебічний захист інтересів суб’єктів трудових правовідносин в ринкових умовах незалежної України. Зазначено, що належна увага до питань ефективності соціального діалогу, а особливо в умовах воєнного стану, має, без перебільшення, велике значення. Адже це дозволить досягти мети, соціальний діалог стане дієвим інструментом розвитку соціально-трудових відносин, дозволить запобігати появі та ефективно вирішувати вже існуюче широке коло проблем у сфері праці. В подальшому практика соціального діалогу має долати межі вирішення суто трудових відносин і конфліктів. У цьому сенсі, йдеться про перспективи наповнення державної політики ідеологією соціального партнерства, та, безумовно, практичною реалізацією положень Закону України «Про соціальний діалог в Україні». The publication analyzes the social dialogue in Ukraine during the period of martial law as a direction of partnership with the European Union. Prior to the start of the Russian Federation's large-scale military invasion of Ukraine on February 24, 2022, the Verkhovna Rada of Ukraine began adapting Ukraine's labor legislation to the legislation of the European Union. This process was determined not only by the civilizational choice of our country to become a member of the European Union, but also by the need to ensure comprehensive protection of the interests of the subjects of labor relations in the market conditions of independent Ukraine. It was noted that due attention to the issues of the effectiveness of social dialogue, and especially in the conditions of martial law, is, without exaggeration, of great importance. After all, this will make it possible to achieve the goal, social dialogue will become an effective tool for the development of social and labor relations, will allow to prevent the emergence and effectively solve already existing wide range of problems in the field of labor. In the future, the practice of social dialogue should overcome the limits of solving purely labor relations and conflicts. In this sense, we are talking about the prospects of filling state policy with the ideology of social partnership, and, of course, the practical implementation of the provisions of the Law of Ukraine "On Social Dialogue in Ukraine".
 • Документ
  ВИКОРИСТАННЯ ТА ПОШИРЕННЯ СИМВОЛІКИ ВОЄННОГО ВТОРГНЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В УКРАЇНУ: ПЕРСПЕКТИВИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПРОТИДІЇ
  (Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2022-11-24) Павленко, Т. А.
  У публікації проаналізовано використання та поширення символіки воєнного вторгнення Російської Федерації в Україну. 24 лютого 2022 року почалась повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти України, наша держава стикнулися з новими викликами. І одним з таких викликів є яскраві прояви «рашизму», який являє собою ідеологію й практику владного режиму РФ, яка базується на ідеї зверхності «російських співвітчизників», їхньої «особливої цивілізаційної місії». Однією з характерних рис рашизму є використання певних символів та символіки. Зазначено, що задля узгодженості положень Закону України «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну», необхідно погодити предмет злочину, наприклад, визначивши його як «символіка воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну». The publication analyzes the use and spread of symbols of the Russian Federation's military invasion of Ukraine. On February 24, 2022, a full-scale armed aggression began of the Russian Federation against Ukraine, our state faced new challenges. And one of these challenges is the vivid manifestations of "racism", which is the ideology and practice of the ruling regime of the Russian Federation, which is based on the idea of the superiority of "Russian compatriots", their "special civilizational mission". One of the characteristic features of racism is the use of certain symbols and symbols. It is noted that in order to harmonize the provisions of the Law of Ukraine "On the prohibition of propaganda of the Russian Nazi totalitarian regime, armed aggression of the Russian Federation as a terrorist state against Ukraine, symbols of the military invasion of the Russian Nazi totalitarian regime in Ukraine", it is necessary to agree on the subject of the crime, for example, by defining it as " the symbolism of the military invasion of the Russian Nazi totalitarian regime in Ukraine".
 • Документ
  ЩОДО МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСАД ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022) Шинкарьов, Ю. В.
  У даній статті здійснюється методико-правовий аналіз порядку включення елементів (видів) спеціальних засад до їх системи. Ця діяльність проводиться на грунті дослідження основних наукових підходів до формування дефініції спеціальних засад, їхніх ознак та правового призначення. Аналізується основна й сучасна наукова література з проблематики дослідження. Робляться висновки про основні ідеї, що повинні покладатися у побудову цілісної системи спеціальних засад призначення покарання. In the presented article the methodological and legal analysis of order of including of elements(kinds) of the special principles comes true to their system. This activity is conducted on soil of research of basic scientific approaches to forming of definition of the special principles, their signs and legal setting. Established, that in the modern legal field a subinstitute of awarding punishment is investigational not enough, without regard to the importance, it in a great deal and stipulates actuality of scientific research. The basic and modern scientific literature sanctified to the range of problems of research is analysed. Drawn conclusion about basic ideas, that must be laid in the construction of the integral system of the special principles of awarding punishment. Functions and setting of the special principles of awarding punishment are also analysed in the article. Expediency of taking of separate rules is analysed to the special principles of awarding punishment. Rules after that position of current legislation is recommended to attribute to the special principles are determined.