Кафедра державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 275
 • Документ
  ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-09-29) Кошарновська, С. Л.
  У публікації проаналізовано реформування юридичної освіти в Україні. В контексті реформування юридичної освіти розв’язання потребує багато питань, серед яких існує проблема невідповідності змісту та якості підготовки в правничих школах сучасним вимогам ринку праці та викликам, що стоять перед сучасним демократичним суспільством, глобальним тенденціям розвитку та завданням професійної діяльності правників у різних професійних сферах. У цьому контексті слід особливу увагу приділяти інноваційній діяльності закладів вищої освіти, серед яких знаходження оптимальних засобів впливу на здобувача, що надасть можливість забезпечити рівновагу між соціальним і індивідуальним сприйняттям та допомогти студентові самостійно прагнути до саморозвитку, самовдосконалення та самоосвіти, оскільки в умовах що сьогодення має існувати двостороння заінтересованість учасників освітнього процесу – тих що навчають і тих, що навчаються і, безумовно, відсутність однієї із цих складових взагалі нівелює навчальний процес. The publication analyzes the reform of legal education in Ukraine. In the context of reforming legal education, many issues need to be resolved, among which there is a problem of inconsistency of the content and quality of training in law schools with the modern requirements of the labor market and the challenges facing the modern democratic society, global development trends and the tasks of the professional activity of lawyers in various professional fields . In this context, special attention should be paid to the innovative activities of higher education institutions, including finding optimal means of influencing the student, which will provide an opportunity to ensure a balance between social and individual perception and help the student independently strive for self-development, self-improvement and self-education, because in the conditions that today has there must be a two-way interest of participants in the educational process - those who teach and those who are being studied, and, of course, the absence of one of these components generally levels the educational process.
 • Документ
  ПРО ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН В ЗАКЛАДАХ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-09-29) Нечитайленко, А. О.; Нечитайленко, В. А.
  У публікації розглянуто проблеми науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін в закладах юридичної освіти, що викликають великі труднощі у засвоєнні здобувачами питань тем, розгляд яких передбачається навчальною та робочою програмою тієї чи іншої дисципліни. Зазначено, що необхідно, щоб до читання лекцій допускалися тільки ті науково-педагогічні працівники, які підготували підручник чи навчальний посібник, зміст якого повністю відповідав би змісту відповідної навчальної дисципліни. Враховуючи, що останніми роками прийнята і ще буде прийматися велика кількість нормативно-правових актів, норми яких регулюють найрізноманітніші суспільні відносини, покласти на науково-педагогічних працівників обов’язок один раз на три роки готувати другі (пізніше – треті, четверті) виправлені та доповнені видання цих підручників та посібників, в яких би відображалися зміни в чинному законодавстві (у виданнях з галузевих та міжгалузевих дисциплін) і один раз на п’ять років – з історико-теоретичних та спеціальних юридичних дисциплін, на які значно у меншій мірі впливають ці зміни. The publication examines the problems of scientific and methodological support of educational disciplines in legal education institutions, which cause great difficulties in students' assimilation of topics, the consideration of which is provided by the educational and work program of one or another discipline. It is noted that it is necessary that only those scientific and pedagogical workers who have prepared a textbook or study guide, the content of which would fully correspond to the content of the relevant academic discipline, are allowed to give lectures. Taking into account that in recent years a large number of normative legal acts have been adopted and will continue to be adopted, the norms of which regulate the most diverse social relations, to impose on scientific and pedagogical workers the obligation once every three years to prepare the second (later - the third, fourth) corrected and supplemented publication of these textbooks and manuals, which would reflect changes in current legislation (in publications from sectoral and interdisciplinary disciplines) and once every five years - from historical-theoretical and special legal disciplines, which are significantly less affected by these changes.
 • Документ
  ОСВІТНІ КЛАСТЕРИ ЯК ФОРМА ВЗАЄМОДІЇ У СВІТОВОМУ ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-09-29) Головань, Т. Г.
  У публікації розглянуто освітні кластери. Для закладів вищої освіти, які є учасниками кластеру надається доступ до спільних ресурсів. Кластери стають своєрідною платформою співпраці різних суб’єктів у напрямку освіти та наукових досліджень, надають переваги у доступі до ресурсів, які можуть спільно використовуватись, дозволяє формувати стабільну пропозицію на ринку послуг та задовольняти попит. Кластеризація підтримується НАН України. Відзначено, що кластеризація та створення консорціумів у сфері вищої освіти на сьогоднішній день підтримується, переважно, технічними закладами вищої освіти. І практичних прикладів тому досить багато. Проте виправданим буде застосування такої форми взаємодії й серед юридичних закладів вищої освіти. Адже, як показує практика взаємодії в рамках реалізації строкових проєктів, така співпраця може бути ефективною. The publication examines educational clusters. For institutions of higher education that are participants of the cluster, access to common resources is provided. Clusters become a unique platform for the cooperation of various subjects in the direction of education and scientific research, provides advantages in access to resources that can be used jointly, allows to form a stable offer on the service market and satisfy demand. Clustering is supported by the National Academy of Sciences of Ukraine. It was noted that clustering and the creation of consortia in the field of higher education are currently supported mainly by technical institutions of higher education. And there are quite a lot of practical examples of that. However, it will be justified to use this form of interaction among legal institutions of higher education. After all, as the practice of interaction within the implementation of short-term projects shows, such cooperation can be effective.
 • Документ
  ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВІДМЕЖУВАННЯ УМИСНОГО ВБИВСТВА МАЛОЛІТНЬОЇ ДИТИНИ, ВЧИНЕНОГО ШЛЯХОМ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ (П. 2 Ч. 2 СТ. 115 КК УКРАЇНИ) ТА ЗАЛИШЕННЯ В НЕБЕЗПЕЦІ, ЩО СПРИЧИНИЛО СМЕРТЬ ПОТЕРПІЛОГО (Ч. 3 СТ. 135 КК УКРАЇНИ)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-10-04) Тарсуков, О. О.
  У публікації розглянуто відмежування умисного вбивства малолітньої дитини, вчиненого шляхом бездіяльності та залишення в небезпеці, що спричинило смерть потерпілого. Умисне вбивство та залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи, мають суттєві відмінності. Умисне вбивство є злочином з матеріальним складом та вчиняється шляхом як дії так і бездіяльності, а залишення в небезпеці – з формальним складом, та вчиняється шляхом бездіяльності. Зазначено, що для правильної правової оцінки вчиненого необхідно з’ясовувати всі фактичні обставини, за оцінки яких в сукупності можна встановити форму вини особи, яка спричинила смерть потерпілому. The publication considers the definition of intentional murder of a minor child, committed through inaction and leaving in danger, which caused the victim's death. There are significant differences between intentional homicide and endangerment resulting in the death of a person. Intentional murder is a crime with a material component and is committed by both action and inaction, while leaving in danger is a formal crime and is committed by inaction. It is noted that for a correct legal assessment of the committed crime, it is necessary to find out all the factual circumstances, based on the assessment of which in total, it is possible to establish the form of guilt of the person who caused the death of the victim.
 • Документ
  САМОСУД ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-10-04) Соломонова, К. О.
  У публікації розглянуто самосуд в Україні в період воєнного стану. З початку повномасштабної війни в України на тимчасово окупованих територіях все частіше знаходить прояв таке явище як самосуд. Зазначено, що явище самосуду має знайти своє відображення як склад правопорушення проти життя та здоров’я людини в чинному Кримінальному Кодексі України, бо насамперед, дії котрі містяться в даному діянні є неправомірними, навіть, враховуючи те, яку мету вони переслідують. Правосуддя має бути в рамках закону, здійснюватися відповідними органами та мати превентивний характер. Що в свою чергу створює загальне уявлення для молоді про допустиму поведінку та необхідність суворого дотримання приписів законодавця. The publication examines the lynching in Ukraine during the period of martial law. Since the beginning of the full-scale war in Ukraine, such a phenomenon as self-judgment has increasingly manifested itself in the temporarily occupied territories. It is noted that the phenomenon of lynching should be reflected as an offense against human life and health in the current Criminal Code of Ukraine, because, first of all, the actions contained in this act are illegal, even taking into account the purpose they pursue. Justice must be within the framework of the law, be carried out by the relevant bodies and have a preventive nature. Which in turn creates a general idea for young people about acceptable behavior and the need to strictly comply with the legislator's prescriptions.