Кафедра державно-правових дисциплін, кримінального права і процесу

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 303
 • Документ
  ФОРМУВАННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЯК ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ЮРИСТА
  (Liha-Pres, 2023-09-18) Головань, Т. Г.
  У статті досліджено доброчесність як основу професійної поведінки юриста. Професія юриста відіграє колосальну роль у державі. Адже саме юристами закладається основа справедливості, гуманізму, свободи, законності та правопорядку. З давніх часів основною метою діяльності юриста було утвердження справедливості. Зазначено, що формування доброчесного академічного середовища це системна та кропітка робота всіх учасників освітнього процесу. Водночас це необхідна умова формування нового покоління юристів, які мають не тільки високий рівень професійних знань та практичних навичок, фундаментальну мовну підготовку, але й мають високі моральні якості, оскільки юриспруденція належить до тих небагатьох видiв дiяльностi, в яких моральнiсть i духовнiсть передують ознакам професійної майстерності. The article examines integrity as the basis of a lawyer's professional behavior. The legal profession plays a colossal role in the state. After all, it is lawyers who lay the foundation of justice, humanism, freedom, legality and law and order. Since ancient times, the main goal of a lawyer's activity has been the establishment of justice. It is noted that the formation of a virtuous academic environment is a systematic and painstaking work of all participants in the educational process. At the same time, this is a necessary condition for the formation of a new generation of lawyers who not only have a high level of professional knowledge and practical skills, fundamental language training, but also have high moral qualities, since jurisprudence is one of the few types of activity in which morality and spirituality precede signs of professional skill.
 • Документ
  ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ
  (Державний біотехнологічний університет, 2024-04-19) Максименко, А. В.
  У статті розглянуто механізм захисту прав дітей. Злочинність неповнолітніх вирізняється своїми особливостями у загальній системі кримінальної юстиції та потребує комплексного підходу щодо вдосконалення механізму захисту прав дітей та підлітків. Зроблено висновок, що злочинність неповнолітніх посідає вагоме місце у житті суспільства тому, що саме з дитинства ми самі закладаємо у дітей певне ставлення до закону, відповідальності та усвідомлення наслідків власних дій, і це сприяє вектору їхнього світогляду, поведінці у майбутньому дорослому житті. Зазначено, що реалізація комплексного механізму захисту прав і свобод дітей з усіма запропонованими доповненнями задля вдосконалення українського законодавства та імплементація норм міжнародного права, наблизить ювенальну юстицію в нашій державі максимально до європейських стандартів, що підвищить правовий та соціальний рівень нашої країни, поліпшить захист прав дітей, позитивно сприятиме запобіганню скоєнню правопорушень серед дітей та підлітків, тим самим знизивши рівень злочинності і, звичайно, підвищить повагу, комунікацію, взаєморозуміння між батьками та дітьми і у свою чергу із відповідними суб’єктами органів державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронними органами. The article discusses the mechanism of protection of children's rights. Juvenile delinquency is distinguished by its features in the general system of criminal justice and requires a comprehensive approach to improving the mechanism for protecting the rights of children and adolescents. It was concluded that juvenile delinquency occupies an important place in the life of society because it is from childhood that we instill in children a certain attitude to the law, responsibility and awareness of the consequences of their own actions, and this contributes to the vector of their worldview and behavior in future adult life. It is noted that the implementation of a comprehensive mechanism for the protection of children's rights and freedoms with all proposed additions to improve Ukrainian legislation and the implementation of international law norms will bring juvenile justice in our country as close as possible to European standards, which will raise the legal and social level of our country, improve the protection of children's rights, will positively contribute to the prevention of delinquency among children and adolescents, thereby reducing the level of crime and, of course, will increase respect, communication, mutual understanding between parents and children and, in turn, with the relevant subjects of state authorities, local self-government and law enforcement agencies.
 • Документ
  ПРИВАТНІ ВІЙСЬКОВІ КОМПАНІ ЯК ІНСТРУМЕНТ АГРЕСИВНИХ РЕЖИМІВ ДЛЯ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ТА СВІТОВОГО ПОРЯДКУ
  (Державний біотехнологічний університет, 2024-04-19) Смірнов, С. М.
  У публікації проаналізовано проблематику приватних військових компаній. Використання найманців відзначається давньою історією військової традиції, але сучасні приватні військові компанії (далі ПВК) представляють собою значно складніше та контроверсійніше явище. За кілька останніх десятиліть ПВК стали топовою темою суспільно-політичного дискурсу, а їх вплив на національну і світову безпеку визнано предметом підвищеної уваги політиків, військових і науковців. В умовах сучасної розбалансованості світового порядку та посилення військово-політичної напруги, РФ, як і інші агресивні режими, продовжуватимуть нарощувати корпуси найманців для своїх ПВК (значною мірою за рахунок країн третього та четвертого світу), для підтримки власних армій та дестабілізації ситуації у світі. Відтак, перед національними урядами і глобальним співтовариством постає необхідність враховувати ці ризики при затвердженні стратегій безпекової політики. This publication analyses the issue of private military companies. The use of mercenaries is a long-standing part of the military tradition, but modern private military companies (PMCs) are a much more complex and controversial phenomenon. Over the past few decades, PMCs have become a top topic of socio-political discourse, and their impact on national and global security has been recognised as a subject of increased attention by politicians, military and academics. In the context of the current imbalance of the world order and growing military and political tensions, Russia, like other aggressive regimes, will continue to build up mercenary corps for its PMCs (largely at the expense of third and fourth world countries), to support its own armies and destabilise the situation in the world. Therefore, national governments and the global community need to take these risks into account when adopting security policy strategies.
 • Документ
  ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ НА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
  (Державний біотехнологічний університет, 2024-04-19) Кожушко, В. В.
  У статті досліджено вплив інформаційної війни на глобалізаційні процеси. Інформаційна війна стає неодмінною складовою сучасної глобалізації, відіграючи ключову роль у взаємодії держав, корпорацій, та суспільства в цілому і породжує значні виклики для міжнародної безпеки, економіки та довіри між державами. Розвиток стратегій протидії дезінформації та кіберзагрозам, а також міжнародної співпраці у сфері інформаційної безпеки є ключовим завданням для забезпечення глобальної стабільності та безпеки. Інформаційне протистояння в російсько-українській війні, засноване на сучасних методах інформаційно-психологічної війни та кібератаках, має серйозний вплив на міжнародні відносини та глобальну стабільність та потребує подальшого дослідження та врегулювання. The article examines the impact of information warfare on globalization processes. Information warfare is becoming an indispensable component of modern globalization, playing a key role in the interaction of states, corporations, and society as a whole and generating significant challenges for international security, economy, and trust between states. The development of strategies to combat disinformation and cyber threats, as well as international cooperation in the field of information security, is a key task for ensuring global stability and security. The information confrontation in the Russian-Ukrainian war, based on modern methods of informational and psychological warfare and cyber attacks, has a serious impact on international relations and global stability and needs further research and resolution.
 • Документ
  ОСОБЛИВОСТІ ВИПРОБУВАННЯ ПІД ЧАС ВСТУПУ НА ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ
  (Державний біотехнологічний університет, 2024-04-19) Шапірко, В. Г.
  У статті досліджено випробування під час вступу на державну службу, що регулюється Законом України "Про державну службу" від 10 грудня 2015 року № 889-VIII. Згідно з цим законом, випробування може встановлюватися строком від одного до шести місяців. Важливою особливістю випробування є те, що при вступі на державну службу вперше воно є обов’язковим елементом при призначенні на посаду. Надано рекомендації щодо збільшення ефективності інституту випробування. The article examines the test during entry into the civil service, which is regulated by the Law of Ukraine "On Civil Service" dated December 10, 2015 No. 889-VIII. According to this law, probation can be established for a period of one to six months. An important feature of the test is that when entering the civil service for the first time, it is a mandatory element when being appointed to a position. Recommendations are given to increase the efficiency of the testing institute.