Характеристика компонентів науково-технологічної системи підготовки майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність дослідження вбачається у тому, що підготовка майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями є важливим чинником при підготовці до майбутньої професійної діяльності. Мета статті – обґрунтувати та схарактеризувати компоненти науковотехнологічної системи підготовки майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями. Для вирішення поставленої мети були використані загальнонаукові методи, такі як аналіз, синтез, узагальнення, що дозволило з’ясувати актуальність порушеної проблеми, ступінь її вивчення та важливість для суспільства, визначити суть, компоненти й особливості розробки та обґрунтування науково-технологічної системи підготовки майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями; визначити найбільш дієві етапи реалізації запропонованої системи. Автором обґрунтовано модель науково-технологічної системи підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями та схарактеризовано її компоненти: цільовий (визначення мети дослідження – готовність майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями), концептуальний (обґрунтування концепції дослідження), змістовнотехнологічний (формування компонентів готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії: ціннісно-мотиваційний, когнітивний, діяльнісно-операційний, рефлексійний, що визначає засоби підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти; дидактико-методичне забезпечення та поетапну підготовку майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти, яка визначається програмою та змістом навчальних дисциплін, а також розкриває педагогічні умови її результативності), контрольно-оцінний (критерії, показники, рівні сформованості готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями). Розроблена науково-технологічна система буде ефективною за умови її реалізації на таких етапах: інформаційно-аналітичному, мотиваційному, планово-прогностичному, діяльнісному, моніторинговому та результативному. The relevance of the study is seen in the fact that the preparation of future teachers for facilitation interaction with students is an important factor in preparing for future professional activities. The purpose of the article is to substantiate and characterize the components of the scientific and technological system of training future teachers for the implementation of facilitation interaction with students. To solve this goal, general scientific methods were used, such as analysis, synthesis, generalization, which allowed to clarify the relevance of the problem, the degree of its discussion and relevance in society, to determine the nature, components and features of development and justification of scientific and technological training of future teachers for facilitation interaction with school students; identify the most effective stages of implementation of the proposed system. The author substantiates the model of scientific and technological system of preparation of future teachers for facilitation interaction with students and characterizes its components: target (definition of the purpose of research - readiness of future teachers for facilitation interaction with students), conceptual substantiation of research concept), content-technological (formation the readiness of future teachers for facilitation interaction: value-motivational, cognitive, activity-operational, reflective; determines the means of preparing future teachers for facilitation interaction with students of general secondary education, didactic and methodological support and step-by-step preparation of future teachers for facilitation interaction education, which is determined by the program and content of academic disciplines, as well as reveals the pedagogical conditions of its effectiveness), control and evaluation (criteria, indicators, levels of readiness of future teachers for facilitation in interaction with students). The developed scientific and technological system will be effective if implemented it at the following stages: information-analytical, motivational, planning-forecasting, activity, monitoring and effective.
Опис
Ключові слова
майбутній учитель, підготовка, система, компоненти, фасилітаційна взаємодія, учні, future teacher, training, system, components, facilitation interaction, students
Цитування
Прокопенко І. А. Характеристика компонентів науково-технологічної системи підготовки майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями / І. А. Прокопенко // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2020. – Вип. 48. – С. 183–194.