Характеристика компонентів науково-технологічної системи підготовки майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями

dc.contributor.authorПрокопенко, І. А.
dc.date.accessioned2022-09-16T13:54:57Z
dc.date.available2022-09-16T13:54:57Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractАктуальність дослідження вбачається у тому, що підготовка майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями є важливим чинником при підготовці до майбутньої професійної діяльності. Мета статті – обґрунтувати та схарактеризувати компоненти науковотехнологічної системи підготовки майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями. Для вирішення поставленої мети були використані загальнонаукові методи, такі як аналіз, синтез, узагальнення, що дозволило з’ясувати актуальність порушеної проблеми, ступінь її вивчення та важливість для суспільства, визначити суть, компоненти й особливості розробки та обґрунтування науково-технологічної системи підготовки майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями; визначити найбільш дієві етапи реалізації запропонованої системи. Автором обґрунтовано модель науково-технологічної системи підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями та схарактеризовано її компоненти: цільовий (визначення мети дослідження – готовність майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями), концептуальний (обґрунтування концепції дослідження), змістовнотехнологічний (формування компонентів готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії: ціннісно-мотиваційний, когнітивний, діяльнісно-операційний, рефлексійний, що визначає засоби підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти; дидактико-методичне забезпечення та поетапну підготовку майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти, яка визначається програмою та змістом навчальних дисциплін, а також розкриває педагогічні умови її результативності), контрольно-оцінний (критерії, показники, рівні сформованості готовності майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями). Розроблена науково-технологічна система буде ефективною за умови її реалізації на таких етапах: інформаційно-аналітичному, мотиваційному, планово-прогностичному, діяльнісному, моніторинговому та результативному. The relevance of the study is seen in the fact that the preparation of future teachers for facilitation interaction with students is an important factor in preparing for future professional activities. The purpose of the article is to substantiate and characterize the components of the scientific and technological system of training future teachers for the implementation of facilitation interaction with students. To solve this goal, general scientific methods were used, such as analysis, synthesis, generalization, which allowed to clarify the relevance of the problem, the degree of its discussion and relevance in society, to determine the nature, components and features of development and justification of scientific and technological training of future teachers for facilitation interaction with school students; identify the most effective stages of implementation of the proposed system. The author substantiates the model of scientific and technological system of preparation of future teachers for facilitation interaction with students and characterizes its components: target (definition of the purpose of research - readiness of future teachers for facilitation interaction with students), conceptual substantiation of research concept), content-technological (formation the readiness of future teachers for facilitation interaction: value-motivational, cognitive, activity-operational, reflective; determines the means of preparing future teachers for facilitation interaction with students of general secondary education, didactic and methodological support and step-by-step preparation of future teachers for facilitation interaction education, which is determined by the program and content of academic disciplines, as well as reveals the pedagogical conditions of its effectiveness), control and evaluation (criteria, indicators, levels of readiness of future teachers for facilitation in interaction with students). The developed scientific and technological system will be effective if implemented it at the following stages: information-analytical, motivational, planning-forecasting, activity, monitoring and effective.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПрокопенко І. А. Характеристика компонентів науково-технологічної системи підготовки майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнями / І. А. Прокопенко // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2020. – Вип. 48. – С. 183–194.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7925
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмайбутній учительuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсистемаuk_UA.UTF-8
dc.subjectкомпонентиuk_UA.UTF-8
dc.subjectфасилітаційна взаємодіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectучніuk_UA.UTF-8
dc.subjectfuture teacheruk_UA.UTF-8
dc.subjecttraininguk_UA.UTF-8
dc.subjectsystemuk_UA.UTF-8
dc.subjectcomponentsuk_UA.UTF-8
dc.subjectfacilitation interactionuk_UA.UTF-8
dc.subjectstudentsuk_UA.UTF-8
dc.titleХарактеристика компонентів науково-технологічної системи підготовки майбутніх учителів до здійснення фасилітаційної взаємодії з учнямиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeCharacteristics of the components of the scientific and technological system of training future teachers for the implementation of facilitation interaction with studentsuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
znpkhnpu_ttmniv_2020_48_19.pdf
Розмір:
788.9 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: