ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФІЛАКТИКИ ДЕЗАДАПТАЦІЇ УЧНІВ: ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕКСПЕРИМЕНТУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі висвітлено тенденції у практичній підготовці фахівців соціальної галузі до професійної діяльності з профілактики дезадаптації учнів у різних соціальних осередках, проаналізовано та узагальнено ідеї науковців та практичний досвід з проблеми дослідження. Подано результати перевірки експериментальних умов та розробленого науково-методичне забезпечення процесу практичної професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників до профілактики дезадаптації учнів у різних соціальних інституціях. Охарактеризовано суть і особливості змісту підготовки до даного виду професійної діяльності під час організації практики та діяльності студентського наукового товариства, визначено вплив запроваджених експериментальних умов на показники особистісно-професійного потенціалу майбутніх фахівців, а також наведено результати математичної обробки результатів, що дозволяють визначити ефективність експериментальної роботи. Представлено зміст доповнення програм практики майбутніх фахівців соціальної галузі у системі різних соціальних інституцій, наведено особливості його реалізації в умовах навчальної, виховної та науково-дослідницької діяльності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників. Надано методичні рекомендації з організації освітньо-професійного простору підготовки майбутніх соціальних педагогів в умовах закладу вищої освіти та партнерської мережі соціальних інституцій, що здійснюють функцію профілактики дезадаптації учнів: участь студентів-практикантів у районних засіданнях методичних об’єднань соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО), семінарах і круглих столах соціальних працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (ЦСССДМ) з питань профілактики девіацій серед учнів; проходження студентами-практикантами під час практики у ЗЗСО тренінгового курсу «Практична готовність майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактичної роботи із вразливими контингентами»; надання студентам можливостей для організації та проведення заходів у межах власного наукового дослідження, не обмежуючись терміном власне практики. The paper highlights the trends in the practical training of specialists in the social sphere for professional activities in the prevention of maladjustment of pupils in various social centers, analyzes and summarizes the ideas of scientists and practical experience in the research. The results of verification of experimental conditions and the developed scientific and methodical provision of the process of practical training of future social pedagogues and social workers for the prevention of maladjustment of pupils in various social institutions are presented. The essence and peculiarities of the content of preparation for this kind of professional activity during the organization of the practice and activity of the student scientific society are characterized, the influence of the experimental conditions imposed on the indicators of personal and professional potential of future specialists is determined, as well as the results of the mathematical processing of the results, which allow to determine the effectiveness of experimental work. The content of supplementing the practice of future specialists of social sphere in the system of various social institutions is presented, and the peculiarities of its implementation in the conditions of educational and research activity of future social pedagogues and social workers are presented. Provided are methodical recommendations for the organization of educational and professional space for the training of future social pedagogues in the conditions of a higher education institution and an affiliate network of social institutions that carry out the function of preventing maladjustment of pupils: the participation of students-practitioners in district meetings of methodological associations of social pedagogues General Institution of Social Education (GISE), seminars and round tables of Center of Social Services for Families, Children & Youth (CSSFCY) social workers on prevention of deviations among children and youth; passing by students-practitioners during the practice in GISE of the training course "Practical readiness of future specialists in the social sphere for preventive work with vulnerable contingents"; providing students with opportunities to organize and conduct activities within their own research, not limited to the actual practice.
Опис
Ключові слова
фахівець соціальної галузі, соціальний педагог, соціальний працівник, соціальні інституції, профілактика дезадаптації учнів, практична готовність, особистісно-професійний потенціал, specialist in the social sphere, social pedagogue, social worker, social institutions, prevention of maladjustment of pupils, practical readiness, personal and professional potential
Цитування
Костіна В. В. Практична підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики дезадаптації учнів: за результатами експерименту / В. В. Костіна // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. – Харків, 2018. – Вип. 50. – С. 21–41.