Мотивація пропріальних одиниць на позначення прізвиськ В. Путіна в сучасному англомовному політичному дискурсі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В дослідженні розглянуто мотивацію пропріальних одиниць на позначення прізвиськ В. Путіна в сучасному англомовному політичному дискурсі, з урахуванням проаналізованого фактичного матеріалу і виходячи з того, що виокремлюють інтродуктивний, класифікуючий, індивідуалізуючий і характеризуючий компоненти у значенні власного імені, можна зробити висновок, що одиничні власні назви мають нескінченно багатий зміст. При цьому кожна з номінацій денотата (як це можна прослідкувати на прикладі персоналії В. Путіна) додає певні відтінки до офіційного варіанту. Іншими словами весь перелік прізвиськ політичного діяча стає додатковою, майже енциклопедичною, інформацією про його біографічні дані й оцінне ставлення народу до рішень окремого політичного діяча, виконуючи номінативну, ідентифікуючу, соціальну й емоційно-експресивну функції. I studien undersöks motiveringen av proprietära enheter för denotationen av V. Putins smeknamn i modern engelskspråkig politisk diskurs, med hänsyn till det analyserade faktamaterialet och utifrån det faktum att särskiljande introducerande, klassificerande, individualiserande och karaktäriserande komponenter i namnets betydelse har ett oändligt rikt innehåll. Samtidigt ger var och en av nomineringarna av denotationen (vilket kan ses i exemplet med V. Putins persona) den officiella versionen vissa konnotationer. Med andra ord blir hela listan med smeknamn för en politisk person ytterligare, nästan encyklopedisk, information om hans biografiska uppgifter och folkets värderande inställning till en viss politisk persons beslut, vilket fyller nominativa, identifierande, sociala och känslomässigt uttrycksfulla funktioner.
Опис
Ключові слова
дериваційні аспекти слів, прізвиська політичних діячів, ономастична лексика, мотивація пропріальних одиниць, англомовний політичний дискурс, derivational aspects of words, nicknames of political figures, onomastic vocabulary, motivation of proprietary units, English-language political discourse
Цитування
Подгурська І. Мотивація пропріальних одиниць на позначення прізвиськ В. Путіна в сучасному англомовному політичному дискурсі / І. Подгурська // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 185–188.