Динаміка змін уявлень і переконань студентів педагогічного університету щодо професії вчителя англійської мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто підготовку вчителів англійської мови. Оволодіння професією вчителя передбачає трансформацію учня у вчителя, перехід від теорії до практики, а, точніше, поєднання теорії і практики на заняттях із методики навчання англійської мови за новою програмою. Переконання майбутніх учителів англійської мови мають зазнавати модифікацій у процесі навчання в університеті, чому сприяє поєднання теоретичної і практичної підготовки, формування комунікативної і методичної компетентності. The article examines the training of English language teachers. Mastering the teaching profession involves the transformation of the student into the teacher, the transition from theory to practice, and, more precisely, the combination of theory and practice in English teaching methodology classes in the new curriculum The beliefs of future English teachers should undergo modifications in the process of studying at university, which is facilitated by the combination of theoretical and practical training, formation of communicative and methodological competence.
Опис
Ключові слова
англійська мова, методика навчання, підготовка вчителів, English language, teaching methodology, teacher training
Цитування
Тучина Н. Динаміка змін уявлень і переконань студентів педагогічного університету щодо професії вчителя англійської мови / Н. Тучина // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 82–85.