Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7622
Title: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З МАТЕМАТИКИ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ У ХІХ СТОЛІТТІ
Other Titles: FEATURES OF THE ORGANIZATION OF PRACTICAL LESSONS AND INDEPENDENT WORK OF MATHEMATICS STUDENTS IN UNIVERSITIES OF UKRAINE IN THE 19TH CENTURY
Authors: Боярська-Хоменко, А. В.
Ткачова, Н. О.
Keywords: університет
практичні заняття
історія педагогіки
вища освіта
самостійна робота
студенти
university
practical training
history of pedagogy
Higher Education
individual work
students
Issue Date: 2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Боярська-Хоменко А. В. Особливості організації практичних занять та самостійної роботи студентів з математики в університетах України у ХІХ столітті / А. В. Боярська-Хоменко, Н. О. Ткачова // Сучасна математична освіта: методологія, теорія, практика : кол. монографія / Харків. нац. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків, 2021. – С. 9–20.
Abstract: У статті розглянуто форми організації навчання математичним дисциплінам у ХІХ ст., які були досить різноманітними. З середини ХІХ ст. помітно зросла роль практичних занять, проводились семінари, лабораторні роботи, екскурсії тощо. Самостійній роботі студентів приділялась значна увага, практикувалось самостійне опрацювання студентами навчального матеріалу, написання науково-дослідних робіт, розв’язування математичних задач і прикладів тощо. У навчальному процесі університетів використовувались різні методи навчання: словесні, практичні, наочні, частково-пошукові й дослідницькі. Викладачі уміло поєднували різні методи, тим самим активізуючи навчально-пізнавальну діяльність студентів. The article deals with the forms of organization of mathematical training in the nineteenth century, which were quite varied. From the Wednesday of the 19th century. the role of practical classes increased significantly, seminars, laboratory works, excursions, etc. were held. Considerable attention was paid to the independent work of students, students practiced independent processing of educational material, writing research papers, solving mathematical problems and examples, etc. Various teaching methods were used in the educational process of universities: verbal, practical, visual, partially research-based and research-based. Teachers skilfully combined various methods, thereby activating the educational and cognitive activity of students.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7622
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.