Порівняльна характеристика факторної структури підготовленості гандболістів різної кваліфікації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розглянуто факторну структуру підготовленості гандболістів – майстрів спорту та першорозрядників, навчально-тренувальний процес гандболістів різної кваліфікації. Використано такі методи дослідження: аналіз літературних джерел, методи педагогічного тестування, методи фізіологічного тестування (тест PWC170), методи математичної статистики (кореляційний, факторний аналізи) з застосуванням комп'ютерних програм „EXEL” і „SPSS”. Уточнено і конкретизовано параметри структури підготовленості гандболістів різної кваліфікації; вперше виявлено основні фактори, що забезпечують підготовленість гандболістів різної кваліфікації. Дані експериментального дослідження дозволяють сформувати педагогічне мислення тренерів і експериментатора про доцільність використання показників структури підготовленості для удосконалення процесу підготовки гандболістів. The paper considers the factor structure of handball players - masters of sport and elite athletes, educational and training process of handball players of different qualifications. The following research methods were used: literature analysis, methods of pedagogical testing, methods of physiological testing (PWC170 test), methods of mathematical statistics (correlation, factor analysis) using computer programs "EXEL" and "SPSS". The parameters of the structure of handball players' preparedness of different qualification were specified and refined; the main factors ensuring the preparedness of handball players of different qualification were revealed for the first time. Data of experimental research allows to form the pedagogical thinking of coaches and the experimenter about the expediency of using indicators of structure of preparation to improve the process of preparation of handball players. .
Опис
Ключові слова
гандбол, фактор, структура, підготовленість, handball, factor, structure, readiness
Цитування
Зубко В. В. Порівняльна характеристика факторної структури підготовленості гандболістів різної кваліфікації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / В. В. Зубко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. олімп. і проф. спорту, спорт. ігор та туризму. – Харків, 2021. – 87 с. : іл., табл.
Колекції