Порівняльна характеристика факторної структури підготовленості гандболістів різної кваліфікації

dc.contributor.authorЗубко, В. В.
dc.date.accessioned2022-07-07T12:07:42Z
dc.date.available2022-07-07T12:07:42Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractВ роботі розглянуто факторну структуру підготовленості гандболістів – майстрів спорту та першорозрядників, навчально-тренувальний процес гандболістів різної кваліфікації. Використано такі методи дослідження: аналіз літературних джерел, методи педагогічного тестування, методи фізіологічного тестування (тест PWC170), методи математичної статистики (кореляційний, факторний аналізи) з застосуванням комп'ютерних програм „EXEL” і „SPSS”. Уточнено і конкретизовано параметри структури підготовленості гандболістів різної кваліфікації; вперше виявлено основні фактори, що забезпечують підготовленість гандболістів різної кваліфікації. Дані експериментального дослідження дозволяють сформувати педагогічне мислення тренерів і експериментатора про доцільність використання показників структури підготовленості для удосконалення процесу підготовки гандболістів. The paper considers the factor structure of handball players - masters of sport and elite athletes, educational and training process of handball players of different qualifications. The following research methods were used: literature analysis, methods of pedagogical testing, methods of physiological testing (PWC170 test), methods of mathematical statistics (correlation, factor analysis) using computer programs "EXEL" and "SPSS". The parameters of the structure of handball players' preparedness of different qualification were specified and refined; the main factors ensuring the preparedness of handball players of different qualification were revealed for the first time. Data of experimental research allows to form the pedagogical thinking of coaches and the experimenter about the expediency of using indicators of structure of preparation to improve the process of preparation of handball players. .uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЗубко В. В. Порівняльна характеристика факторної структури підготовленості гандболістів різної кваліфікації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / В. В. Зубко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. олімп. і проф. спорту, спорт. ігор та туризму. – Харків, 2021. – 87 с. : іл., табл.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7596
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectгандболuk_UA.UTF-8
dc.subjectфакторuk_UA.UTF-8
dc.subjectструктураuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідготовленістьuk_UA.UTF-8
dc.subjecthandballuk_UA.UTF-8
dc.subjectfactoruk_UA.UTF-8
dc.subjectstructureuk_UA.UTF-8
dc.subjectreadinessuk_UA.UTF-8
dc.titleПорівняльна характеристика факторної структури підготовленості гандболістів різної кваліфікаціїuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeComparative characteristics of the factor structure of the preparedness of handball players of different qualificationsuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції