Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7585
Title: Аdult vocational education system in Ukraine and Central Europe
Other Titles: Система професійної освіти дорослих в Україні та Центральній Європі
Authors: Boichuk, Yu.
Boiarska-Khomenko, A.
Shtefan, L.
Keywords: adult education
continuing education
vocational education
higher education
education system
Central European countries
освіта дорослих
неперевна освіта
професійна освіта
вища освіта
система освіти
країни Ценртальної Європи
Issue Date: 2022
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Boichuk Yu. Аdult vocational education system in Ukraine and Central Europe / Yu. D. Boichuk, A. V. Boiarska-Khomenko, L. A. Shtefan // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – № 52. – С. 21–33. DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2022.52.02
Abstract: The article identifies that adult vocational education in Ukraine needs significant reform, taking into account progressive changes in the European educational space. Common and different approaches to the implementation of adult vocational education were identified. Common aspects are: integration into the European educational space; taking into account international trends in the development of vocational education of adults; the desire to improve the system of vocational education of adults on the basis of harmonization of national traditions with world requirements and standards; focus on the development of adult vocational education in the context of lifelong learning; awareness of the need to reform the system of vocational education of adults in accordance with the requirements of society, the economy and the modern labor market, etc. Distinctive aspects of the system of vocational education of adults in Ukraine are: imperfection of the legal framework for determining the purpose, objectives, functions of vocational education of adults, regulating the activities of educational entities, defining their rights and responsibilities, the nature of interaction with the state ; insufficiently high level of economic support for the development of vocational education of adults, imperfection of the principles and forms of funding; uncertainty of the functions of central and local executive bodies for the organization of vocational education of adults; lack of normative regulation of issues of systemic recognition and certification of professional qualifications and competencies acquired in non-formal and informal education; imperfection of the system of accreditation and evaluation of previous professional experience; lack of sufficient capacity of state organizations for development, coordination, management of the adult education system; insufficiently high educational and qualification level, competence and competitiveness of managerial, pedagogical, scientific personnel in the field of adult vocational education and others. У статті визначено, що професійна освіта дорослих в Україні потребує суттєвого реформування з урахуванням прогресивних змін у європейському освітньому просторі. Було виявлено спільні та відмінні підходи до впровадження професійної освіти дорослих. Спільними аспектами є такі: інтеграція в європейський освітній простір; врахування міжнародних тенденцій розвитку професійно-технічної освіти дорослих; прагнення до вдосконалення системи професійно-технічної освіти дорослих на основі гармонізації національних традицій зі світовими вимогами та стандартами; орієнтація на розвиток професійної освіти дорослих у контексті навчання впродовж життя; усвідомлення необхідності реформування системи професійно-технічної освіти дорослих відповідно до вимог суспільства, економіки та сучасного ринку праці тощо. Відмінними аспектами системи професійно-технічної освіти дорослих в Україні є: недосконалість нормативно-правової бази щодо визначення мети, завдань, функцій професійно-технічної освіти дорослих, регулювання діяльності суб’єктів освітнього процесу, визначення їх прав та обов’язків, характер взаємодії з державою; недостатньо високий рівень економічного забезпечення розвитку професійно-технічної освіти дорослих, недосконалість принципів і форм фінансування; невизначеність функцій центральних та місцевих органів виконавчої влади з організації професійно-технічної освіти дорослих; відсутність нормативного врегулювання питань системного визнання та атестації професійних кваліфікацій та компетенцій, здобутих у неформальній та інформальній освіті; недосконалість системи акредитації та оцінки попереднього професійного досвіду; відсутність достатнього потенціалу державних організацій для розвитку, координації, управління системою освіти дорослих; недостатньо високий освітньо-кваліфікаційний рівень, компетентність і конкурентоспроможність управлінських, педагогічних, наукових кадрів у сфері професійної освіти дорослих та інші.
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7585
ISSN: 2312-8046
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки
Наукові публікації Ю. Д. Бойчука

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірка 52-21-33.pdf394.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.