Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7542
Title: Особливості тілесного локусу контролю у осіб з різними типами харчової поведінки
Other Titles: Сharacteristic of bodily locus of control in people with different types of eating behavior
Authors: Сєгодіна, А. Б.
Keywords: тілесний локус контролю
інтернальність
екстернальність
індекс маси тіла
харчова поведінка
внутрішній локус контролю
зовнішній локус контролю
розлад
контроль
вплив
bodily locus of control
internality
externality
body mass index
eating behavior
internal locus of control
external locus of control
disorder
control
influence
Issue Date: 2022
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Сєгодіна А. Б. Особливості тілесного локусу контролю у осіб з різними типами харчової поведінки : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / А. Б. Сєгодіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 63 с. : іл., табл.
Abstract: В роботі досліджено вплив локусу контролю на осіб з різними типами харчової поведінки, взаємозвязок тілесного локусу контролю, індексу маси тіла та харчової поведінки. В процесі наукового дослідження виявлено взаємозвя’зок індексу маси тіла та типу харчової поведінки, а саме чим вищий індекс маси тіла, тим більше обмежувальна харчова поведінка. Також було встановлено наступний взаємозв’язок: чим більше індекс маси тіла, тим більший тілесний локус контролю. Крім того, в результаті дослідження виявлено наступну залежність харчової поведінки та тілесного локусу контролю: чим вище рівень емоційної харчової поведінки, тим більше спостерігається інтернальності в ході фізичної активності, тобто опитуванні, в першу чергу, були зосереджені на пошук причин в собі, у власній активності і розуміли, що тільки від їх фізичної активності залежить їх вага, індекс маси тіла. Аналіз результатів показав, тілесний локус контролю ніяким чином не залежить від особливостей харчової поведінки у осіб з різними індексом маси тіла (індексом Кетле). This work is focused on control of different types of eating behavior, the relationship of the body of control, body mass index and eating behavior. Research has examined the relationship between body mass index and the type of eating behavior, namely the higher the body mass index, the more restrictive eating behavior. It was also found a correlation: the higher the body mass index, the greater the body's locus of control. In addition, as a result of research dependence is revealed between eating behavior and bodily locus of control: the higher the level of emotional eating behavior, the more observed internality during physical activity, ie surveys were primarily focused on finding causes in themselves, in their own activity and understood that only their physical activity depends on their weight, body mass index. Analysis of the results showed that the bodily locus of control in no way depends on the characteristics of eating behavior in people with different body mass index (Kettle index).
URI: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7542
Appears in Collections:2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сєгодіна А. Б. Особливості тілесного локусу .pdf
  Restricted Access
710.67 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.