Особливості тілесного локусу контролю у осіб з різними типами харчової поведінки

dc.contributor.authorСєгодіна, А. Б.
dc.date.accessioned2022-06-22T19:47:42Z
dc.date.available2022-06-22T19:47:42Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractВ роботі досліджено вплив локусу контролю на осіб з різними типами харчової поведінки, взаємозвязок тілесного локусу контролю, індексу маси тіла та харчової поведінки. В процесі наукового дослідження виявлено взаємозвя’зок індексу маси тіла та типу харчової поведінки, а саме чим вищий індекс маси тіла, тим більше обмежувальна харчова поведінка. Також було встановлено наступний взаємозв’язок: чим більше індекс маси тіла, тим більший тілесний локус контролю. Крім того, в результаті дослідження виявлено наступну залежність харчової поведінки та тілесного локусу контролю: чим вище рівень емоційної харчової поведінки, тим більше спостерігається інтернальності в ході фізичної активності, тобто опитуванні, в першу чергу, були зосереджені на пошук причин в собі, у власній активності і розуміли, що тільки від їх фізичної активності залежить їх вага, індекс маси тіла. Аналіз результатів показав, тілесний локус контролю ніяким чином не залежить від особливостей харчової поведінки у осіб з різними індексом маси тіла (індексом Кетле). This work is focused on control of different types of eating behavior, the relationship of the body of control, body mass index and eating behavior. Research has examined the relationship between body mass index and the type of eating behavior, namely the higher the body mass index, the more restrictive eating behavior. It was also found a correlation: the higher the body mass index, the greater the body's locus of control. In addition, as a result of research dependence is revealed between eating behavior and bodily locus of control: the higher the level of emotional eating behavior, the more observed internality during physical activity, ie surveys were primarily focused on finding causes in themselves, in their own activity and understood that only their physical activity depends on their weight, body mass index. Analysis of the results showed that the bodily locus of control in no way depends on the characteristics of eating behavior in people with different body mass index (Kettle index).uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationСєгодіна А. Б. Особливості тілесного локусу контролю у осіб з різними типами харчової поведінки : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / А. Б. Сєгодіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 63 с. : іл., табл.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7542
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectтілесний локус контролюuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтернальністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectекстернальністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectіндекс маси тілаuk_UA.UTF-8
dc.subjectхарчова поведінкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectвнутрішній локус контролюuk_UA.UTF-8
dc.subjectзовнішній локус контролюuk_UA.UTF-8
dc.subjectрозладuk_UA.UTF-8
dc.subjectконтрольuk_UA.UTF-8
dc.subjectвпливuk_UA.UTF-8
dc.subjectbodily locus of controluk_UA.UTF-8
dc.subjectinternalityuk_UA.UTF-8
dc.subjectexternalityuk_UA.UTF-8
dc.subjectbody mass indexuk_UA.UTF-8
dc.subjecteating behavioruk_UA.UTF-8
dc.subjectinternal locus of controluk_UA.UTF-8
dc.subjectexternal locus of controluk_UA.UTF-8
dc.subjectdisorderuk_UA.UTF-8
dc.subjectcontroluk_UA.UTF-8
dc.subjectinfluenceuk_UA.UTF-8
dc.titleОсобливості тілесного локусу контролю у осіб з різними типами харчової поведінкиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeСharacteristic of bodily locus of control in people with different types of eating behavioruk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції