Мотиваційні чинники академічної саморегуляції старших підлітків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджуються регуляція вищіх психічних процесів, як психолого-педагогічний процес, розвиток саморегуляції у старших підлітків, що забеспечує самоорганізацію різних видів психічної активності (ініціювання, планування, організації, моделювання, програмування, моніторингу та оцінки, корекції та планування). Показано, що в основі саморегуляції навчальної діяльності лежать, передусім, мотиваційні та емоційно-вольові процеси. Розгляд академічної саморегуляції саморегуляції доцільно почати з аналізу особливостей мотивації навчання та мотиваційних чинників, які впливають на успішність навчання. Емпірично доведено, що існує від рівня сформованості академічної саморегуляції залежить рівень пізнавальної активності, яка проявляється під час виконання навчальних завдань, зіставляти поставлену мету та кінцевий результат. В работе исследуется регуляция высших психических процессов, как психолого-педагогический процесс, развитие саморегуляции у старших подростков, что обеспечивает самоорганизацию разных видов психической активности (инициирование, планирование, организация, моделирование, программирование, мониторинг и оценка, коррекции и планирование). Показано, что в основе саморегуляции учебной деятельности лежат прежде всего мотивационные и эмоционально-волевые процессы. Рассмотрение академической саморегуляции саморегуляции целесообразно начать с анализа особенностей мотивации обучения и мотивационных факторов, влияющих на успешность обучения. Эмпирически доказано, что от уровня сформированности академической саморегуляции зависит уровень познавательной активности, которая проявляется при выполнении учебных задач, сопоставлять поставленную цель и конечный результат. In the robot, the regulation of other mental processes is being achieved as a psychological and pedagogical process, the development of self-regulation among older children), which provides self-organization of young types of mental activity (innovation, planning, organizing, tapping, modeling, monitoring, programming It is shown that, in the basis of self-regulation, the initial activity is to lie, to rest, motivate and emotional-volitional processes. A look at the academic self-regulation of self-regulation is based on the analysis of the peculiarities of the motivation of newcomers and motivational officials, which infuse into the success of the present. It was empirically informed that, from the stage of the formation of academic self-regulation, to lay down the level of educational activity, how to appear before the hour of the visit of the chiefs of the employers, to set the set of such a good result.
Опис
Ключові слова
підлітковий вік, академічна саморегуляція, мотивація навчання, внутрішня мотивація, зовнішня мотивація, інтроектована мотивація, ідентифікована мотивація, подростковый возраст, академическая саморегуляция, мотивация обучения, внутренняя мотивация, внешняя мотивация, интроектированная мотивация, идентифицированная мотивация, adolescence, academic self-regulation, learning motivation, internal motivation, external motivation, introjected motivation, identified motivation
Цитування
Мозгіна Н. І. Мотиваційні чинники академічної саморегуляції старших підлітків : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Н. І. Мозгіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2021. – 54 с. : іл., табл.
Колекції